EXERCITAREA PROFESIEI

Acte necesare pentru obținerea Certificatului de membru:

Acte necesare pentru obținerea Certificatului de membru:

 1. Cerere de înscriere și declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate, prevăzută la art. 14 și 15 din OUG 144/2008 (Descarcă Cerere tip: doc , pdf - Descarcă Declarație: doc , pdf );
 2. Actul de identitate.
 3. Certificat de naștere,
 4. Acte de schimbare a numelui (Certificat de căsătorie, etc).
 5. Documente de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire liceu, certificat de calificare, atestat + diplomă de echivalare, certificat de absolvire a școlii postliceale cu profil sanitar, diplomă studii superioare + supliment la diplomă, certificate de competență/calificare profesională + foaie matricolă + supliment Europass, etc., după caz),
 6. Cazier judiciar.
 7. Certificat medical ( vizat medic de familie și medic psihiatru ) ( Descarcă Cerere tip: doc , pdf );
 8. Declarația de consimțământ privind prelucarea datelor personale (Descarcă declarație de consimțământ: doc , pdf );
 9. Dosar plastic,

La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, solicitanții vor depune jurământul profesional (Descarcă Jurământ: doc , pdf );

ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ȘI COPII !!!

PRECIZĂRI:

 • Absolvenții studiilor liceale efectuate într-o țară terță vor prezenta documentul obținut de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.
 • Pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României, Certificatul de membru trebuie însoțit în mod obligatoriu de Avizul anual.
 • Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu îndeplinește condițiile prevăzute de OUG 144/2008, constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.

Pentru lămuriri suplimentare  telefon:    În intervalul orar : 9 - 14       0249418510 / email: oammr_olt@yahoo.com

Pentru primirea avizului, membrii Filialei OLT a O.A.M.G.M.A.M.R trebuie să prezinte următoarele:

 1. Certificatul de membru (original).
 2. Cerere aviz 2021 (Descarcă Cerere tip: doc , pdf )
 3. Polița de asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională ("asigurare malpraxis"), valabilă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se eliberează avizul (original și copie).
  1. Valorile minime ale riscului asigurat sunt:
   • echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, pentru asistenții medicali generaliști, moașele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primiri urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii de ambulanţă;
   • echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare;
   • echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro, pentru asistenţii de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenții care îşi desfăşoară activitatea în instituții/ secţii de medicină legală.
  2. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau titular de cabinet individual de practică independentă, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.
 4. Contract de muncă sau voluntariat pentru persoanele care se angajează (copii și originale).
 5. Raportul per salariat din Revisal, datat şi ştampilat de angajator (valabilă 30 de zile); (În cazul schimbării locului de muncă, de la locul de muncă anterior se vor prezenta documente care atestă încetarea raporturilor contractuale (decizia de încetare contract individual de muncă + adeverință vechime sau raport per salariat, adeverință de vechime voluntariat, decizie încetare contract ca persoană fizică independentă și declarație de venituri depusă la Administrația Finanțelor Publice, noul contract de muncă, după caz)
 6. Dovada realizării celor 30 credite EMC aferente anului anterior celui pentru care se solicită eliberarea Avizul anual.
 7. Dovada plății la zi a cotizaţiei de membru OAMGMAMR, pentru membrii cărora nu li se reține lunar pe ștatul de plată;

NOTĂ: Asistenţii medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionari, care îşi continuă activitatea profesională, vor depune şi certificatul de sănătate fizică și psihică pentru obținerea avizului anual.

Asistenţii medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionari, care îşi continuă activitatea profesională pentru anul 2022 , vor accesa urmatorul link .AVIZ 2022

 

În cazul pierderii, furtului, distrugerii complete sau parțiale a certificatului de membru, vor fi depuse următoarele documente/acte:

 • Cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei Olt  (Descarcă Cerere tip: doc pdf );
 • Declarație scrisă a titularului în care sunt cuprinse împrejurările în care documentul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat
 • Copia documentului pierdut (dacă există)
 • Copia documentului de identitate
 • Dovada publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, a pierderii, furtului, distrugerii complete sau deteriorării parțiale a Certificatului de Membru sau a dovezii publicării anunțului într-un cotidian de largă circulație (în acest caz se va prezenta chitanța și cotidianul respectiv
 • Documente de la locul de muncă, dacă este exercitată profesia de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical - a se vedea secțiunea "Eliberarea avizului anual pentru exercitarea profesiei", deoarece eliberarea unui Certificat de membru ("Duplicat" în cazul de față) necesită eliberarea unui nou aviz anual pentru exercitarea profesiei