ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta
meniu
• acasă
• noutăţi
• statut
• regulament
• etică
• malpraxis
• e.m.c
• cursuri
• examene
• legislaţie
• proiecte
• fişe post
• download
• media
• link-uri
• despre noi
• contact
caută în pagină
motor google
Google
asistenţă online
arsmedica
arsmedica
radio kissfm
clock

calendar
vremea
curs valutar
info vizitator
adobe.com
descarcă adobe flash player

descarcă adobe reader
upgrade browser
Internet Explorer 8
upgrade browser
Spread Firefox Affiliate Button
nou

pdf document    word document   

Anunţ privind examenul pentru obţinerea specializării 2014

Ministerul Sănătăţii organizează, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în perioada 06 - 21 octombrie 2014, examen pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistică medicală şi Nutriţie şi dietetică.

Examenul pentru obţinerea specializării se organizează şi desfăşoară de către o comisie centrală şi 15 comisii locale de examen, în următoarele centre universitare de pregătire, pe specializări, astfel:

a) Bucureşti:

Balneo-fizioterapie;

Laborator;

Radiologie-imagistică medicală;

b) Braşov:

Laborator;

c) Cluj - Napoca:

Laborator;

Radiologie-imagistică medicală;

d) Craiova:

Radiologie-imagistică medicală;

e) Galaţi:

Laborator;

Radiologie-imagistică medicală;

f) Iaşi:

Balneo-fizioterapie;

Laborator;

Radiologie-imagistică medicală;

g) Sibiu:

Balneo-fizioterapie;

Radiologie-imagistică medicală.

3 . Examenul pentru obţinerea specializării cuprinde:

a) probă practică;

b) probă scrisă.

4 . Pentru a fi declaraţi „PROMOVAT" candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă de evaluare minimum nota 6,00.

5 . La examenul pentru obţinerea specializării se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi ai programelor de specializare organizate de Ministerul Sănătăţii, seria 2013 - 2014 şi seriile anterioare;

b) sunt încadraţi, în unităţile sanitare publice sau private;

c) au achitat taxa de participare la examen.

6 . Înscrierile la examen se fac, în perioada 22.09 - 03.10.2014, zilnic, între orele 10,00 şi 15,00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică (27-28.09.2014), pentru toate specializările, la sediile filialelor judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) din Braşov, Cluj, Dolj, Galaţi, Iaşi, Sibiu, pentru comisiile locale de examen din reşedinţa judeţului respectiv, şi la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) din str. Bodeşti nr. 1, Sector 2 (lângă Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon"), pentru comisiile locale de examen din Bucureşti.

Dosarele de înscriere se predau pe bază de proces-verbal, pe specializări, în data de 06.10.2014, secretarilor comisiilor locale de examen.

7 . Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere (model anexa nr. 1);

b) copia actului de identitate;

c) adeverinţa de absolvire a programului de pregătire pentru obţinerea specializării, eliberată de SNSPMPDSB sau de responsabilul de program, pentru seriile anterioare;

d) chitanţa de plată a taxei de participare la examen.

8 . Tematica şi bibliografia pentru examenul de specializare sunt stabilite de responsabilul naţional al programului de specializare. După ce sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi de OAMGMAMR, tematica şi bibliografia sunt publicate, cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului de specializare, pe site-urile Ministerului Sănătăţii, SNSPMPDSB şi al OAMGMAMR.

9 . Cuantumul taxei de participare la examen este de 155 lei/candidat. Candidaţii depun această sumă în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, CIF 26328134, Cont IBAN : RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253.

10 . Comisiile locale de examen, în perioada 06 - 08.10.2014, studiază dosarele depuse şi stabilesc pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii „ADMIS" sau „RESPINS".

Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul comisiei locale de examen. Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţiile se rezolvă de comisia locală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Examenul pentru obţinerea specializării este continuat numai de candidaţii al căror dosar a fost declarat „ADMIS".

11 . Candidaţilor al căror dosar a fost declarat „RESPINS" li se returnează 75% din taxa de participare la examen, în termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat „RESPINS".

12 . Proba practică se desfăşoară potrivit celor menţionate în tematica şi bibliografia de examen şi criteriilor stabilite de fiecare comisie locală de examen în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).

Locul de desfăşurare al probei practice este stabilit de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei.

Rezultatele obţinute se anunţă prin afişare la sediul comisiei locale de examen.

Proba practică nu se contestă.

13 . Proba scrisă se desfăşoară sub forma unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor, pentru fiecare specializare, elaborat de comisia centrală de examen.

Locul de desfăşurare al probei scrise este stabilit de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei.

Testul - grilă se desfăşoară, simultan în toate centrele de examen, pe specializări, în data de 19 octombrie 2014, între orele 10,00 - 12,00.

14 . Testul-grilă conţine 50 de întrebări din tematica şi bibliografia stabilite pentru examen.

Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (a, b, c), din care:

a) 20 din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 3 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte; răspunsul corect se marchează prin umplerea cercului corespunzător literei respective, iar la umplerea a două sau 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

b) 30 din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 3 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte; răspunsurile corecte se marchează prin umplerea cercurilor corespunzătoare literelor respective, iar la umplerea a 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

15 . Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă înainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai puţin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la responsabilul de sală şi afişate la intrare şi a actului de identitate.

Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de participare la examen.

În sălile de examen este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

16 . La ora înscrisă pe plic responsabilul de sală deschide plicul cu teste-grilă în faţa tuturor candidaţilor, le distribuie fiecărui candidat şi stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei. De asemenea, distribuie fiecărui candidat câte o grilă de răspuns.

Din momentul deschiderii plicului cu teste-grilă, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea lucrării. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.

Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

17 . După expirarea timpului de lucru, testele-grilă şi grilele de răspuns ale candidaţilor se preiau de responsabilul de sală, sub semnătură.

După predarea tuturor testelor-grilă şi a grilelor de răspuns de către candidaţi, responsabilul de sală desigilează plicul cu grila de corectură şi începe evaluarea fiecărei grile de răspuns.

Fiecare grilă de răspuns este evaluată de responsabilul de sală, în prezenţa titularului, conform grilei de corectură. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. După trecerea notei, responsabilul de sală şi candidatul respectiv semnează pe grila de răspuns.

18 . Candidaţii pot să conteste rezultatul testului-grilă în termen de două ore de la data afişării rezultatelor. Contestaţia se soluţionează de comisia centrală de examen, în timp de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

19 . Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba practică şi proba scrisă.

20 . Candidaţilor declaraţi „PROMOVAT", în termen de maximum 3 luni de la data finalizării examenului pentru obţinerea specializării li se eliberează certificatul de absolvire. Pentru această perioada, SNSPMPDSB eliberează absolvenţilor adeverinţe din care să rezulte că au promovat examenul, sesiunea, specializarea şi perioada de valabilitate a adeverinţei.

Pentru persoanele interesate din cadrul OAMGMAMR Filiala Argeş, vom reveni cu informaţii.

Sursa: www.oamr.ro ;Anunţ Important !

In perioada 04-31 August OAMGMAMR filiala Olt intrerupe activitatea cu publicul.
In aceasta perioada vor fi asigurate doar situatiile urgente in programul Luni-Joi - orele 9:00-12:00.A XII-a Conferință Națională a
Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
,,De la profesionalism la excelență, asistenții medicali îşi redefinesc identitatea"

10- 13 septembrie 2014
Alba- Iulia


invitatie_conferinta

Informaţii utile referitoare la procedura de înregistrare a rezumatelor şi a prezentărilor (descarcă):nou

pdf document    word document   

Solicitarea Ordinului privind varsta de pensionare- finalizata cu succes

Demersul prompt al OAMGMAMR s-a finalizat cu succes, astfel incat asistentii medicali se pot pensiona la varsta de 65 de ani.

In urma aparitiei Legii nr. 53/2014, OAMGMAMR, prin adresa cu nr. 481/2014 a solicitat Ministerului Sanatatii elaborarea unei Ordonante de Urgenta prin care sa se revina la posibilitatea pensionarii asistentilor medicali, la varsa de 65 de ani, conform prevederilor OUG 144/2008.

In Monitorul Oficial nr.359/15.05.2014 s-a publicat Ordonanta de urgenta nr. 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii.

"Art. III. -

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex."

2. La articolul 22, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:

(51) La cerere, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali se pot pensiona, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(52) Prin derogare de la dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de muncă al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali încetează de drept la îndeplinirea cumulativă a condiţiilor privind împlinirea vârstei de 65 de ani şi a stagiului minim de cotizare realizat în sistemul public de pensii sau la data comunicării deciziei de pensie pentru limită de vârstă, a pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în cazurile prevăzute la alin. (51)."ARTICOL DE PRESĂ

5 mai 2014

"Asistentul medical o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate"

Săptămâna asistenților medicali generaliști, a moașelor și a asistenților medicali, 5-12 mai 2014

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România celebrează Ziua mondială a moașelor (5 mai) și Ziua mondială a asistenților medicali (12 mai) printr-o serie de evenimente și activități derulate în perioada 5-12 mai atât la nivel național cât și la nivelul filialelor, în cadrul Săptămânii asistenților medicali generaliști, a moașelor și a asistenților medicali.

Tema acestei serii de evenimente, preluată de la Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN), este "Asistentul medical o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate".

Ziua internațională a moașelor este sărbătorită în întreaga lume din anul 1992, la inițiativa Confederației Internaționale a Moașelor (ICM). Tema anului 2014, axată pe rolul pe care îl au moașele în cadrul serviciilor de sănătate, este "Moașele: schimbă lumea, câte o familie pe rând". Mesajul purtat de slogan subliniază contribuția acestei profesii la schimbarea familiilor, comunităților și întregii omeniri prin salvarea vieților mamelor și copiilor.

Ziua internațională a asistenților medicali a fost lansată în anul 1974 la inițiativa Consiliului Internațional al Asistenților Medicali. Data de 12 mai a fost aleasă ca un omagiu pentru Florence Nightingale, considerată întemeietoarea serviciilor de îngrijiri moderne. Tema anului 2014, "Asistentul medical o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate", subliniază faptul că sănătatea populației depinde în foarte mare măsură de concordanța între nevoile de servicii de îngrijiri și numărul, pregătirea corespunzătoare, profesionalismul și gradul de motivație al asistenților medicali din întreaga lume.

Ambele teme subliniază importanța serviciilor oferite de moașele și de asistenții medicali atât la nivel local cât și global, și sunt aliniate Obiectivelor 4 și 5 de dezvoltare ale mileniului care stabilesc indicatori de reducere a mortalității infantile și de îmbunătățire a sănătății materne.

Deasemenea fiecare temă reprezintă o pledoarie pentru nevoia de pregătire profesională adecvată prin programe educaționale de bază și continuie, în acord cu reglementările internaționale de exercitare a acestor profesii, cu dinamica dezvoltării lor și cu nevoile de servicii de sănătate specifice fiecărui context.

În mesajul adresat membrilor OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte, președintele organizației, subliniază următoarele:

"Evoluția profesiilor de moașă și de asistent medical a cunoscut un salt uriaș în ultimele decade. Cercetarea în domeniul îngrijirilor, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, servicii bazate pe dovezi, aparatură și echipamente medicale extrem de performante, sunt câteva din domeniile și provocările profesionale care au contribuit la dinamica dezvoltării profesiilor noastre. Acestea reprezintă atât provocări ce ne obligă la dezvoltare profesională continuă, cât și surse de continuă satisfacție profesională pe traseul spre excelență, individual și organizațional.

Am ales, și practicăm cu multă dăruire, profesii de o responsabilitate imensă în ceea ce privește respectarea dreptului la sănătate al populației... suntem o forță privind îmbunătățirea continuă a politicilor de sănătate, suntem o resursă cu adevărat vitală pentru sănătatea populației... Săptămâna 2-5 mai este o săptămână omagială pentru fiecare dintre noi, pentru echipele de profesioniști pe care le reprezentăm, pentru organizația profesională din care facem parte. Este săptămâna noastră, în cadrul căreia aducem în atenție profesionalismul, profesia, și contribuția la asigurarea sănătății populației".

Având aceste repere, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România organizează în perioada 5-12 mai mese rotunde, simpozioane, conferințe, și alte acțiuni locale și naționale.nou

COMUNICAT
REFERITOR LA LEGEA NR. 53/ 2014

În urma apariţiei Legii nr. nr. 53/ 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 301/ 24.04.2014, au fost făcute modificări la art. 22, alin. (4) şi a fost abrogat alin.(5).

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nu a fost consultat cu privire la această modificare.

Având în vedere că aceasta este atât o problemă socială cât şi una care afectează sistemul sanitar, tinând cont de deficitul major de asistenţi medicali din sistem precum şi de blocarea angajărilor, ne vom alătura organizaţiilor sindicale în demersurile necesare către Ministerul Sănătăţii.

Facem de asemenea precizarea că, în urma modificării alin. (4) şi abrogării alin. (5) de la art. 22, în opinia noastră, nu sunt afectaţi asistenţii medicali care au depăşit vârsta de pensionare prevăzută de lege, în cazul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea în unităţi publice sanitare private, în unităţi sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical precum şi în unităţi sanitare publice aflate în zone defavorizate.

Aceste precizări le facem în baza prevederilor alin. (6) şi alin. (7) ale art. 22 din OUG 144/2008 aprobată prin Legea nr. 53/2014, care nu au fost abrogate.

"Art. 22

(6) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au depăşit limita de vârstă prevăzută la alin. (4) pot profesa în continuare în unităţi sanitare private. Desfăşurarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, eliberat pe baza certificatului de sănătate şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.

(7) În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice."

În acest sens, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va susţine şi va elibera aviz favorabil membrilor săi, pentru menţinerea în activitate conform alin. (6) şi alin. (7) ale art. 22.12 MAI

ZIUA INTERNATIONALA A ASISTENTULUI MEDICAL

Cu ocazia Zilei Internationale a Asistentului Medical, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Filiala Olt organizeaza simpozionul cu tema:

'Nursing- istoria profesiunii'

Evenimentul va avea loc in Sala de Educatie Medicala Continua a Spitalului Municipal Caracal.Comunicat de Presă

7 aprilie 2014
Ziua Mondială a Sănătății

Ziua Mondială a Sănătăţii se celebrează în fiecare an în data de 7 aprilie, pentru a marca întemeierea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în anul 1948 şi reprezintă o oportunitate pentru locuitorii din orice comunitate să se implice în activităţi care pot duce la o stare de sănătate mai bună.

În acest an, tema campaniei este reprezentată de bolile transmise prin vectori.

Scopul acestei campanii este de a sensibiliza populaţia, profesioniştii din domeniul sănătăţii şi autorităţile publice în privinţa ameninţării pe care o reprezintă vectorii şi bolile transmise prin aceştia şi stimularea familiilor şi comunităţilor pentru a acţiona şi a se proteja.

Vectorii sunt entităţi mici (ţânţarii, muştele, gândacii, căpuşele, melcii de apă dulce) care pot transmite boli de la o persoană la alta şi dintr-un loc ... citește mai mult >>Anunt Important !!!

Începând cu data de 25.03.2014 se eliberează adeverinţe de confirmare pentru asistenţii medicali care au promovat examenul de Grad Principal sesiunea 2011.

Adeverinţele vor fi eliberate titularilor sau persoanelor împuternicite de acestia, în baza C.I./B.I. la sediul OAMGMAMR-Filiala Olt (Slatina, jud. Olt str. Crisan nr. 9-11) de luni-vineri intre orele 10:00-14:00.Anunt Important !!!

Incepand cu data de 27.01.2014 se elibereaza adeverinte de confirmare pentru asistentii medicali care au promovat examenul de Grad Principal sesiunea 2013 , aceste adeverinte provizorii au fost eliberate in baza Referatului M.S. nr. E.N. Nr. 325/15.01.2014 si sunt valabile pana la eliberarea adeverintelor de catre Ministerul Sanatatii.

Adeverintele vor fi eliberate titularilor sau persoanelor imputernicite de acestia in baza C.I./B.I.Anunţ Asociația Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin

În perioada 19- 25 ianuarie 2014, Asociația Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin ( European Cervical Cancer Association-ECCA ) organizează Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin (SPCCU), lansată pentru a găsi soluţii in acest sens.

logo


pdf document    word document   

Condiţii pentru avizarea/reavizarea Certificatului de Membru al O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA OLT 2014

- Certificatul de Membru în original;

- copie dupa polita de asigurarea de malpraxis valabilă pe tot anul 2014 (01.01.2014-31.12.2014) impreuna cu originalul, conform contractului de munca;

- copie dupa cartea de identitate pe care se vor nota: numarul de telefon mobil sau fix, locul de munca (in cazul in care locul de munca nu mai este acelasi ca in anul 2013, va rugam sa va prezentati cu o copie conform cu originalul dupa noul contract de munca);

- 30 credite EMC (necesar ca in ultimii trei ani sa fi participat la curs de resuscitare cardio-respiratorie si infectii nosocomiale, cursuri obligatorii pentru toti asistentii medicali);

- plata cotizaţiei la zi pentru anul 2014**

** pentru achitarea cotizaţiei, asistenţii medicali/moaşele care lucrează în cabinete medicale individuale sau ambulatorii de specialitate, farmacii cu circuit deschis, laboratoare în sistem privat, vor prezenta Raportul per salariat - EXTRAS DIN REVISAL (de la serviciul contabilitate al unităţii), emis în ziua anterioară prezentării la reavizare, semnat şi stampilat de angajator.

- orice document care sa ateste modificari ale datelor personale sau profesionale pentru actualizarea Registrului Unic, de exemplu:

- Diploma de studii legalizata,

- Buletin de identitate schimbat,

- Certificat de casatorie sau decizie de divort,

- Contract de munca

Toate documentele menţionate mai sus se vor preda la secretariat în folie de plastic.

Conform Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă

" sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite (30 de credite anual) pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respective şi asistenţii medicali nevazatori ".

Dacă numărul de credite obţinut de un membru OAMGMAMR depăşeşte numărul total de credite stabilit (30 într-un an calendaristic), diferenţa se reportează pentru anul următor, în limita a 15 credite EMC.

Reavizarea certificatelor de membru se face până la 31 martie 2014.

Certificatul de Membru reavizat va fi ridicat dupa doua saptamani de la depunerea dosarului.Anunţ Grad Principal 2013

În secţiunea EXAMENE găsiţi informaţii despre normele de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal 2013 precum şi tematicile pe specialităţi.pdf document    word document   

Anunţ

In perioada, 25-28 septembrie 2013 la Poiana Braşov are loc cea de-a XI-a Ediţie a Conferinţei Naţionale a OAMGMAMR marchează însumarea eforturilor tuturor asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, în realizarea unui plus de excelenţă profesională, prin perfecţionare continuă.

Evenimentul îşi propune să reunească asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali cu interese profesionale comune în practica profesiei, din toate domeniile: practicieni, formatori, cercetare. Vor avea loc prezentări, sesiuni de întrebări şi răspunsuri, discuţii şi schimburi de experienţă.

Pe parcursul celor 2 zile vor fi prezentate un număr de peste 40 de lucrări ştiinţifice care contribuie la dezvoltarea profesională şi personală dar şi la progresul profesiei, prin cunoaşterea, aplicarea şi atingerea celor mai înalte standarde de practică.

Program

25 septembrie

14.00 - 19.00
Sosirea şi înregistrarea participanţilor

19.30 - 22.00
Cina

26 septembrie

8.30 - 9.30
înregistrarea participanţilor

9.30 - 10.00
Sesiune introductivă

- Cuvânt de deschidere

- Mesajele invitaţilor

10.00 - 11.00
Sesiune de prezentări - Invitaţi

Dr. Victor Olsavszky

Reprezentantul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii la Bucureşti

Prof. Dr. Luiza Spiru

Șef al Clinicii Universitare de Geriatrie Gerontologie şi Gerontopsihiatrie a Spitalului Universitar Clinic de Urgenţă ,,Elias", Preşedinte al Comisiei Naţionale Consultative de Geriatrie Gerontologie a Ministerului Sănătăţii, Preşedinte şi membru fondator al Fundaţiei Ana Aslan International

Conferenţiar universitar Dr. Daniela Ionescu

UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca

Dr. Emilian Imbri

11.00 - 11.30
Pauză de cafea
Vizionare standuri

11.30 - 12.00
Sesiune de prezentări - Sponsori

12.00 - 13.30
Sesiune de prezentări

Excelenţa - Scop, proces sau rutină

Autor: Ambruş Estera

Studiul de analiză a cost-eficacităţii serviciilor de asistenţă medicală comunitară

Autor: Merlă Doina

Documente de conformitate şi rigoare profesională - necesitate şi modele

Autori: Steopan Emil Doru, Lomnăşan Lăcrămioara Cati

Studiu asupra prevalenţei hipertensiunii arteriale la un lot de pacienţi argeşeni

Autor: Țânţu Marilena Monica

Indicatorii de calitate ai îngrijirilor - acceptabilitate şi posibilităţi de implementare

Autor: Goga Liliana

Educatorul în nursing - dimensiuni şi competenţe

Autor: Rista Mariana

13.30 - 14.00
Vizionare standuri

14.00 - 15.30
Pauză de prânz

15.30 - 16.45
Sesiune de prezentări

Calitate şi siguranţă în tehnici de nursing, urgenţe ATI şi administrare de medicamente

Autori: Acmola Beigean, Spanudi Eugenia

Stresul - O maladie invizibilă

Autor:

Alexe Viorica Liliana

Ghidul de bune practici - de la deziderat la realitate în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

Autori: Bojan Eugenia, Zoikaş Monica

Managementul infecţiilor cu germeni antibioticorezistenţi

Autor: Brăgarin Ana

Modificările psihologice survenite în personalitatea individului după un accident vascular cerebral

Autori:

Ciucu Cristina Anca

16.45 - 17.15
Pauză de cafea
Vizionare standuri

17.15 - 19.00
Sesiune de prezentări

Profilaxia infecţiilor nosocomiale în terapie intensivă

Autori: Cristolovean Cristina, Cotoara Ioan

Asociativitatea, un bun necesar pe drumul excelenţei în profesia de asistent medical

Autor: Manu Florica Ilinca

Studiu privind identificarea gradului de satisfacţie a angajaţilor de pe secţia ATI II - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca

Autor: Baciu Monica

Particularităţi

de îngrijire acordate pacienţilor în vederea endomicroscopiei confocale laser şi de reprocesare a sistemelor avansate de endoscopie


Autori: Burtea Daniela, Caliţa Mihaela

Colonoscopia - o investigaţie disconfortantă?

Autor: Scorobete Monica

Tuberculoza cu MDR si XDR ca flagel social, rolul asistentului medical în educaţia pentru sănătate şi prevenirea tuberculozei MDR ŞI XDR

Autori: Stănescu Mirela, Nechita Adrian

Opioide şi anticoagulante

Autor: Măgădan Andreea

20.00 - 22.00
Cina

27 septembrie

9.30 - 11.30
Sesiune de prezentări

Asistenţii medicali - oameni obişnuiţi, cu performanţe neobişnuite

Autor: Homeghiu Ioana Nella

Rolul tehnologiei avansate în reabilitarea medicală

Autor: Tănăsoiu Floriana

Activitatea cerebrală-legătura dintre viaţă şi moarte

Autori: Moţ Maria Daniela, Bălan Mirela Anica

Managementul stresului în serviciile de urgenţă prespitaliceşti

Autor: Burlacu Tatiana

Utilizarea sondajelor de satisfacţie în evaluarea calităţii îngrijirilor în sistemele de sănătate

Autori: Goga Liliana

Atitudine şi comunicare în relaţia asistentă medicală - pacient

Autor: Popa Otilia

O perspectivă asupra recuperării persoanelor cu schizofrenie

Autor: Anca Alina

Anevrismul de aortă abdominală - o bombă gata să explodeze!

Autor: Gorgoneţu Elena

Paşi către excelenţă în practica nursing

Autor: Fizedean Melania Camelia

11.30 - 12.00
Pauză de cafea
Vizionare standuri

12.00 - 13.30
Sesiune de prezentări

Managementul îngrijirii şi întreţinerii camerei implantabile în practica oncologică

Autori: Nuţă Carmen Alina, Dan Laura Sofia

Contracepţie şi avort -medical şi moral

Autor: Panait Victoria

Europaffiche 2013, recuperarea, reabilitarea şi reinserţia socială a bolnavilor neuropsihici

Autor: Bocăneţ Doina Laura

Avantajele folosirii unor dispozitive performante ca alternativă la terapia venoasă prelungită.

Autori: Naşca Anna Maria

Strategii de reducere a durerii travaliului şi naşterii

Autor: Copăcel Angela

Tendinţe de creştere a performanţei în managementul timpului din asistenţa medicală de urgenţă

Autor: Lucaciu Maria

13.30 - 14.00
Vizionare standuri

14.00 - 15.30
Pauză de prânz

15.30 - 16.45
Sesiune de prezentări

Îngrijirea pacientului cu restant neuro-funcţional, provocare şi posibilităţi

Autor: Indreica Graţiela Dana

Imagistica de fuziune pet/ct cu 18f-fluoro-2-deoxi-glucoză în monitorizarea pacienţilor cu neoplasm tiroidian diferenţiat

Autori: Peştean Claudiu, dr. Piciu Doina

Protocol în evaluarea imagistică a răspunsului terapeutic în trialurile oncologice

Autor: Nicolaie Sas

Sindromul ovarelor micropolichistice şi infertilitatea

Autor: Stan Daniela

Excelenţa profesională în contextul obiectivelor de dezvoltare ale ortopediei şi traumatologiei

Autori: Peter Tünde, Șamotă Iosif

16.45 - 17.15
Pauza de cafea
Vizionare standuri

17.15 - 18.45
Sesiune de prezentări

Rolul asistentului medical în educaţia pentru sǎnǎtate în infecţiile transmise sexual

Relaţia cu pacientul - artǎ, profesionalism, respect reciproc

Autor: Florea Cornelia

Aspecte psihosomatice la copilul spitalizat

Autori: Albu Luiza, Popovici Steluţa

Nursingul respirator de urgenţă în insuficienţa respiratorie acută a copilului mic cu bronşiolită

Autori: Crîşmaru Coca-Stela, Golea Adela

Particularităţile îngrijirilor paliative în pediatrie

Autor: Moldoveanu Florica

Satisfacţiile asistentei medicale din serviciile de îngrijire paliativă

Autor: Tiurin Irina

18.45 - 19.00
Sesiune de închidere

20.00 - 22.00
CinaImportant ! Cursuri noi creditate pe 2013 !

În secţiunea cursuri s-au postat informaţii noi
în legătură cu cursuri E.M.C pe anul 2013.
PREZENŢA LA CURSURI ESTE OBLIGATORIE !!!


nou

pdf document    word document   

Asistenţii medicali au noi competenţeAsistenţii medicali generalişti şi de pediatrie din judeţul Olt vor beneficia din nou, începând din toamna aces­tui an, de programe de specializare complementare spe­cialităţii de bază. Potrivit reglementărilor Ministerului Să­nătăţii, instituţiile care au obligaţia să transmită liste­le cu propunerile nominale către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Do­me­niul Sanitar Bucureşti sunt unităţile sanitare publi­ce sau private, în care profesează asistenţii me­di­cali inte­re­saţi. Programele de pregătire pentru obţinerea specia­li­zărilor în domenii complementare specialităţii de bază au fost deblocate de Ministerul de Resort odată cu ela­bo­rarea Ordinului nr. 613 din 9 mai 2013.

Examen de obţinere a specializărilor

La propunerea Mini­ste­rului Sănătăţii, pentru absolvenţii pro­gramelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază - asis­ten­ţi medicali generalişti sau asis­tenţi medicali de pediatrie, exa­me­­nul se va derula în perioa­da 8 - 22 octombrie 2013, fiind viza­te urmă­toarele speciali­zări: balneo-fizio­te­rapie, labora­tor şi radiologie-ima­gistică medi­ca­lă. Sus­ţinerea exa­menului va avea loc pe mai multe etape:

23.09 - 04.10.2013 - înscrie­rea candida­ţilor la sediul filialelor OAMGMAMR din centre­le uni­versi­tare de pregătire din Cluj, Dolj, Galaţi, Iaşi, Sibiu, Mureş, Timiş, respectiv la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică din Bucureşti;

14.10 - 18.10.2013 - desfăşu­ra­rea probei practice;

20.10-28.10.2013- desfăşurarea probei scri­se.

Examenul pentru obţinerea specializării se organizează şi desfăşoară de o comisie centrală şi 17 comisii locale în următoarele centre universitare de pregătire: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Galaţi, Iaşi, Sibiu, Tîrgu Mureş şi Ti­mişoara. Asistenţii medicali inte­re­saţi de te­ma­tica şi biblio­gra­fia pe specialităţi, dar şi alte informaţii privind susţinerea examenelor pot accesa pagina de Internet a Ordi­nului, www.oamr.ro, sau şi pe cea a Filialei Olt, www.oamgmamrolt.ro .Conform Ordonanţei de Urgenţă
Nr. 144 din 28 octombrie 2008

Privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Olt a emis până la această dată, respectiv 17.12.2010, un numar de 3225 de certificate de membru, pentru asistenţii medicali din cadrul filialei.Membrii ordinului nu vor trebui să mai vină la sediul ministerului sănătăţii
pentru a depune documentele necesare eliberării certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare pentru a lucra în statele membre ale UE.

Membrii Ordinului nu vor trebui să mai vină la Bucureşti, la sediul Ministerului Sănătăţii, pentru a depune documentele necesare eliberării certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare pentru a lucra în statele membre ale UE.

Ministerul Sănătăţii a simplificat procedura de eliberare a certificatelor de conformitate sau recomandărilor necesare personalului medical pentru a lucra în statele UE. Din luna septembrie, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali nu vor trebui să mai vină la Bucureşti, la Ministerul Sănătăţii, pentru a depunde dosarele necesare eliberării acestor documente. Dosarele vor fi depuse direct la sediile direcţiilor de sănătate publică judeţene. Preluarea dosarelor se face după verificarea actelor depuse, urmând a fi înregistrate numai dosarele care conţin documentaţia completă. Dacă dosarul este transmis prin poştă direcţiei de sănătate publică, dosarul se înregistrează, se verifică şi dacă este incomplet în termen de 5 zile lucrătoare se comunică solicitantului actele suplimentare care trebuie depuse.

Dosarele complete se vor transmite Ministerului Sănătăţii, prin poşta militară, în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă există anumite situaţii deosebite, direcţia de sănătate publică va solicita consultanţă direcţiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii telefonic sau prin poşta electronică.

în termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea la Ministerul Sănătăţii se vor emite certificatele/recomandările solicitate şi se vor trimite documentele direcţiilor de sănătate publică.

Documentele emise de Ministerul Sănătăţii se vor înregistra în registre speciale la direcţiile de sănătate publică şi se vor elibera titularilor sau împuterniciţilor acestora pe bază de semnătură.pdf document    word document

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de membru
(conform oug nr. 144/2008)

 • Copie BI/CI
 • Cerere tip
 • Document de casatorie/divort (daca este cazul) **
 • Declaratie pe proprie raspundere (tipizat OAMGMAMR) *
 • Acte de absolvire a invatamantului de specialitate, dupa caz:
  • Liceu sanitar ** + Certificat/Atestat de calificare ** + Certificat echivalare **
  • Certificat de absolvire a scolii postliceale cu profil sanitar**
  • Certificat de competenta profesionala** + foaie matricola**
  • Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de scurta durata** + foaie matricola**
  • Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de lunga durata** + foaie matricola**
 • Adeverinta de grad principal (daca este cazul) **
 • Certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni) *
 • Certificat de sanatate fizica si psihica (valabil 2 luni) - (cu parafa medicului psihiatru si a medicului de familie) *
 • Adeverinta de salariat (cu mentionarea vechimii in munca) - (valabila 30 de zile) *
 • Cartea de munca sau contract individual de munca pentru cei care nu poseda tipizat carte de munca ***
 • Autorizatia de libera practica (daca este cazul) *, (daca este cazul)
 • Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala (valabil pentru anul in curs) **


Actele mentionate mai sus vor fi prezentate:
* in original
** original + copie
*** copie conform cu originalul (semnata si stampilata de serviciul RUNOS)

Tipizate

pdf document    word document

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/a …………………………………………………....,

CNP………………………………,legitimat/ă cu BI/CI seria…………,

Nr……………,domiciliat/ă în localitatea …………………………...…,

jud/sect………………..,str………………………………………...…...,

bl………….,sc…………, ap…………tel……………………………..,

angajat/ă……………………………………………………………......,

în funcţia de …………………………………………………………....,

posesor al certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR - filiala Olt, seria………,nr….……,din data……………….

declar pe propria răspundere că:

 • Nu am fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanitaţii sau vieţii în împrejurari legate de execitare a profesiei;
 • Nu mi s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia prin hotărâre judecătorească sau disciplinară
 • Am luat la cunoştinţă că exercitarea profesiei de asistent medical generalist,moaşă şi respectiv asistent medical este incompatibilă cu orice acţiune de natură ce aduce atingere demnităţii profesionale sau bunelor moravuri, conform Codului de Etică şi Deontologie al OAMGMAMR

Data,                         Semnătură,


pdf document    word document

Cerere pentru eliberarea certificatului de membru


Datele d-voastra personale sunt prelucrate de OAMGMAMR, potrivit notificarii nr 11308, in conformitatea cu Legea 677/2001, in scopul eliberarii certificatelor de membru , a adeverintei care atesta onorabilitatea si moralitatea.Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile de acces, de interventie si de opozitie in conditiile prevazute de Legea 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, trimisa pe adresa institutiei.

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul/a.........................................................,asistent medical/moaşă,specialitatea.....................................angajat la .......................................................... vă rog să binevoiţi a-mi elibera Certificatul de Membru în specialitatea................................................................... conform O.U.G .144/2008.

Data,                      Semnătura

Domnului Presedinte al OAMGMAMR Filiala OltATENTIE: DOSARUL TREBUIE SA FIE COMPLET. NU SUNT ACCEPTATE DOSARELE CARE AU LIPSA ANUMITE DOCUMENTE.

Reavizarea anuală a certificatului de membruPentru reavizarea Certificatului de Membru sunt necesare urmatoarele:

 • Certificatul de Membru in original
 • Adeverinta salariat cu salariul de baza
 • Polita de asigurare valabila + copie
 • Acte de studii dobandite ulterior obtinerii Certificatului de Membru + copie
 • Cotizatia 1% / luna din salariul de baza
 • Credite Educatie Medicala Continuapdf document    word document

Consiliul Naţional al OAMGMAMR a adoptat în şedinţa din 19. 03.2009

Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă a Asistenţilor Medicali GeneraliŞti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali

linkul meu

Extras

Manifestări ştiinţifice:

- Masă rotundă: 0,5 credite/oră, maximum 6 ore

- Simpozioanele, conferinţe locale/judeţene : 0,75 credite/oră

- Simpozioanele, conferinţe naţionale/internaţionale: 1 credit/ oră

- Congrese: 1 credit/ oră

Cursuri:

- 1 oră de curs - 1 credit

Abonamente la reviste:

- Revista naţională de specialitate a OAMGMAMR: 9 credite/abonament anual

- Reviste naţionale/internaţionale de specialitate şi/sau alte publicaţii: numărul de credite va fi aprobat de Departamentul de Educaţie Continuă în funcţie de publicaţie

 • Numărul maxim de ore de educaţie medicală continuă va fi de maximum 6 ore/zi. Cursurile de educaţie medicală continuă care depăşesc durata de două zile (12 ore) vor primi maximum 15 credite.
 • Numărul maxim de credite acumulate din abonamente la publicaţii care va fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anul este de 14.

Este obligatorie obţinerea a minim 15 credite prin participare la cursuri.

Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.
Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv.

Se reportează numărul de credite de la un an la altul, cu condiţia participării la un curs /an.

Cursuri obligatorii pentru orice asistent medical generalist/moaşă/asistent medical:

- Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 3 ani)

- Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an)

* Cursuri obligatorii stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii (Infecţii nosocomiale)

Furnizori de educaţie continuă pot fi:

- universităţi sau facultăţi de medicină şi farmacie acreditate/autorizate;

- instituţii cu rol de învăţământ ;

- societăţi medicale;

- clinici universitare, spitale;

- filialele judeţene/mun. Bucureşti ale OAMGMAMR, prin formatori proprii.

Distribuitorii de medicamente şi materiale sanitare nu pot fi furnizori de educaţie medicală continuă.

Cursurile on- line nu se creditează.

Autorizarea exercitării profesiei


Pentru a putea exercita profesia de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, deţinătorii diplomelor cu acest titlu trebuie, conform OUG 144/2008, să deţină Certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Certificatul de membru este eliberat de Filialele Ordinului o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în Ordin şi se avizează apoi anual, în condiţiile prevăzute mai jos şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul Naţional.
SECŢIUNEA a 3-a din OUG 144/2008
Art.16:
(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, avizat anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însoţit de fişa de evidenţă elaborată de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(2) Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:
a) copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;
b) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) certificatul de sănătate fizică şi psihică.
(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Cursuri EMC obligatorii


Din cele 30 de credite obligatorii, membrii Ordinului trebuie să obţină minim 15 credite pe an prin participare la cursuri.
De asemenea, fiecare asistent medical generalist/moaşă/asistent medical trebuie să urmeze obligatoriu următoarele cursuri:
Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 3 ani)
Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an)

Excepţii de la EMC


Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii Ordinului care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători.

Reatestarea profesională


ART. 18 din OUG 144/2008 prevede:
(1) în cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia o perioadă mai mare de 5 ani, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România reatestă, la cerere, competenţa profesională a acestuia, în vederea exercitării profesiei.
Metodologia de reatestare a competenţei profesionale - secţiunea Legislaţie


DISCLAIMER !!!
După cunoştinţa noastră, datele prezentate în aceste pagini deşi sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumăm nici o răspundere ori responsabilitate în ceea ce le priveşte. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut răspunzator pentru
nici o daună, accident sau pierdere legată de sau aparută ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

|  Copyright © 2010, toate drepturile rezervate   | Designed by edy.b69 |Contact  |  Sitemap |