ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta
nou


 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Olt (OAMGMAMR filiala Olt) – în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Slatina, strada Crişan nr. 9-11, județul Olt, prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin în temeiul prevederilor O.U.G. nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul și supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și, respectiv, a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR filiala Olt prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume şi prenume, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, data naşterii, locul naşterii, adresa de domiciliu/de corespondență, telefon, email, date privind starea civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, locul de muncă, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar.

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR filiala Olt şi pot fi comunicate următorilor destinatari: autorităților publice cu atribuții în domeniu, autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele care vor avea acces ulterior la datele furnizate de către dumneavoastra semnează contracte de confidențialitate în acest sens.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele personale in mod corect, acestea fiind necesare în scopul determinat prin cadrul normativ în vigoare. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea eliberării documentelor necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical.

Datele personale menționate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită conform legislației specifice arhivării şi vor fi utilizate pentru următoarele obligații legale privind exercitarea profesiei:

 1. Înregistrare membri în Registrul național unic al asistenților medicali generalişti, moaşelor şi asistenților medicali din România;
 2. Autorizare sau, după caz, avizare a exercitării profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;
 3. Atestare titluri de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obținute în România (certificate de conformitate);
 4. Emitere certificat de status profesional curent – atestare onorabilitate şi moralitate profesională a membrilor;
 5. Soluționare cereri şi petiții;
 6. Analizare cazuri de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicție profesională;
 7. Organizare examen de grad principal;
 8. Avizare înființare cabinete individuale de practică independentă a asistenților medicali generalişti, moaşelor şi asistenților medicali;
 9. Derulare activități de educație medicală continuă: inițierea şi promovarea de forme de educație continuă, creditare cursuri şi  acreditare furnizori;
 10. Organizare şi derulare programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;
 11. Organizare cursuri de calificare acreditate ANC: Infirmieră, Baby sitter, Ingrijitor bătrani la domiciliu, Ingrijitor bolnav la domiciliu;
 12. Reatestarea competenței profesionale.

Pe lângă scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale, OAMGMAMR prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri: implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, comunicarea cu utilizatorii site-ului web (www.oamgmamrolt.ro), a mijloacelor de comunicare online (e-mail). În aceste situații, prelucrarea datelor personale se realizează în baza consimțământului utilizatorilor/persoanelor vizate.

Conform dispozițiilor  Legii Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, OAMGMAMR are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 Regulamentul General privind protecția datelor aveți următoarele drepturi: de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, de a solicita accesul la datele personale, rectificarea, stergerea sau restricționarea prelucrării acestor date, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Olt, la următoarea adresă: Slatina, strada Crisan nr.9-11, județ Olt. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor al OAMGMAMR filiala Olt sunt următoarele: email: oammr_olt@yahoo.com, tel. 0249418510,  fax: 0249418510.

De asemenea, beneficiați de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) precum și de dreptul de a vă adresa justiției.

  


DISCLAIMER !!!
După cunoştinţa noastră, datele prezentate în aceste pagini deşi sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumăm nici o răspundere ori responsabilitate în ceea ce le priveşte. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut răspunzator pentru
nici o daună, accident sau pierdere legată de sau aparută ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

|  Copyright © 2010, toate drepturile rezervate   | Designed by edy.b69 |Contact  |