ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta


pdf document    word document    versiune imprimare

Asistent medical nutriţie dietetică


   

Unitatea Sanitara

Secţia/ Compartimentul

Vizat:

Manager /Director Medical 

 

                                  FIŞA   POSTULUI

 

I .DENUMIREA POSTULUI :      

ASISTENT MEDICAL NUTRITIE DIETETICA

COR GRUPA MAJORA 3

Scop : asigura asistenta medicala in specialitatea nutriţie  dietetica

 

II. DATE PERSONALE :

Nume: .....................................................................................................

Prenume: .....................................................................................................

 

III. CERINTELE POSTULUI :

Grad / Nivel de calificare desemnat prin titlurile oficiale

Calificare de baza :

– Medie M (liceal),

.....................................................................................................................

– Postliceală PL (liceu sanitar + curs de echivalare de 1 an, şcoala Postliceala sanitara)

.....................................................................................................................

Superioara de scurta durata S.S.D. (colegii, facultate de asistenŢă medicală generală, facultate de nutriţie)

.....................................................................................................................

Superioara S. (facultate de asistenta medicala generala, facultate de nutritie)

.....................................................................................................................

Grad / Nivel experienţa

Perioada iniţierii in vederea adaptării si efectuării operaţiunilor generale si specifice postului = 6 luni

– Vechime in munca .................

 

Grad /Nivel de certificare si autorizare

Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual(O.G. nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a moaşei si asistentului medical) .............................................................................................................

Asigurare Malpraxis ( Legea   95/2006, cap.V., art.656/1)

.....................................................................................................................

 

IV. POZITIE IN STRUCTURA UNITATII :

A . Subordonat: asistent sef, acolo unde exista asistent sef dietetician, Director de îngrijiri / Asistent sef Spital

B . Are in subordine: bucătari, ajutori de bucătari, personal de curăŢenie din Blocul Alimentar, muncitori necalificaţi, ospătari,cofetari din Blocul Alimentar, oficiante de pe secţii.

C. înlocuieşte pe: alt asistent medical nutriţie–dietetică

D. Independent: in cadrul cabinetelor private

 

V. RELATII DE MUNCA :

A. Ierarhice: Director de îngrijiri / Asistent sef Spital, Director Medical, Manager

B. Funcţionale: alte asistent medicale, medici, personal financiar, achiziţii si administativ, serviciul tehnic, asistenţi şefi secţii, magaziner alimente

C. De reprezentare: unitatea sanitara in  relaţie cu pacientul

D. Independent: in cazul practicii in cabinete private

 

VI. ATRIBUTII SPECIFICE SI RESPONSABILITATI :

–                    Conduce, coordonează, organizează si supraveghează  prepararea regimurilor alimentare profilactice si terapeutice, pentru grupurile de pacienţi spitalizaţi, grupuri de persoane  instituţionalizate (cămine de bătrâni, scoli cu internat, creşe si grădiniţe si altele), grupuri de  persoane a căror alimentaţie este asigurata de fundaţii filantropice si pentru oricare persoana particulara  ce doreşte servirea mesei individual sau in sistem de restaurant.

–                    Controlează aplicarea  si respectarea normelor de igiena la recepţia, depozitarea, prelucrarea si distribuirea alimentelor

–                    Alcătuieşte regimul alimentar in funcţie de :

1.                 indicaţia medicului

2.                 indicaţiile dietetice specifice fiecărei afecţiuni

3.                 indicataŢiile dietetice specifice fiecărei unităŢi in parte   

4.                 valorile, principiile, dorinţele, obiceiurile si religia pacientului

5.                 alocaţie sau posibilităŢi materiale / financiare

6.                 numărul de porţii

–                    Centralizează zilnic regimurile dietetice  prescrise pacienţilor  in raport cu datele din foaia de observaţie, in baza foilor zilnice de  alimentaţie întocmite de fiecare asistent sef de secţie

–                    întocmeşte  zilnic reţetarul (desfăşuratorul de gramaj) unde specifica :

1.                  alimentele ce fac obiectul regimurilor

2.                 felurile de mâncare pe regimuri

3.                 gramajul/porţie (poate fi adaptat in funcţie de posibilităŢi )

4.                 numărul de porţii /regim

5.                 numărul de mese

6.                 înscrie cantităţile rezultate in fiecare rubrica a alimentelor

7.                 totalizează cantităţile rezultate

8.                 ajustează cantitatăŢile rezultate in funcţie de unităţile de măsură ale alimentelor

–                    întocmeşte zilnic foaia de alimentaţie înscriind cantităţile de alimente totalizate in desfăşurător

–                    Verifică zilnic: dieta prescrisă, orarul de masă, calitatea alimentelor  şi cantităŢile calculate, numărului de porţii solicitate, normelor de igienă la servire, circuitului felurilor de mâncare

–                    Calculează prin sondaj valoarea raţiei alimentare

–                    întocmeşte zilnic centralizatorul  de porţii, regimuri  si suplimente pentru secţii si urmăreşte ridicarea mesei sub  semnătura reprezentanţilor  acestora

–                    întocmeşte zilnic centralizatorul de porţii, regimuri  si suplimente pentru personalul bucătăriei

–                    Urmăreşte respectarea numărului de porţii planificate si a gramajului înscris in desfăşurătorul de gramaje

–                    Respectă valoarea alocaţiei de hrana stabilite

–                    Asista la eliberarea  alimentelor din magazia unităŢii si la depozitarea lor igienica in cadrul Blocului Alimentar

–                    Asista la recepţia alimentelor primite de la furnizori si evaluează calitatea acestora  in funcţie de cerinţele caietului de sarcini si a contractelor încheiate

–                    Are dreptul de a  refuza de la furnizori  orice aliment  care nu îndeplineşte cerinţele organoleptice, de transport, igienico–sanitare

–                    Controlează modul de respectare a normelor de igiena privind transportul alimentelor

–                    Controlează respectarea circuitelor

–                    Urmăreşte modul de păstrare, depozitare , conservare  si etichetare al alimentelor ţinând cont de normele igienico–sanitare specifice fiecărui aliment in parte (carne, produse din carne, lactate, pâine, oua, legume, conserve, băcănie)

–                    întocmeşte planul de aprovizionare anual cu alimente, materiale de curăŢenie, dezinfectante, obiecte de protecţia muncii, birotica

–                    Supraveghează respectarea de câtre personalul din subordine a normelor in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale, a normelor de protecţia muncii si a regulamentului de ordine interioara

–                    Propune dotarea Blocului Alimentar cu vesela, utilaje si ustensile de bucătărie, stelaje si utilaje de transport

–                    Face propuneri pentru înlocuirea celor neutilizabile

–                    Solicita la nevoie aprovizionarea cu materiale de curăŢenie si dezinfectante

–                    întocmeşte graficul de prezenta

–                    întocmeşte planificarea concediilor de odihna pentru întreg personalul Blocului Alimentar

–                    Completează pontajul  conform graficului de prezenta

–                    Efectuează zilnic triajul epidemiologic al personalului împreună cu medicul coordonator sau al medicului de garda

–                    întocmeşte grafice de temperatura pentru spatiile frigorifice si înscrie zilnic temperaturile in acestea

–                    Supraveghează zilnic, curăŢenia, dezinfecţia  si buna întreţinere a ustensilelor, veselei si a spatiilor din Blocul Alimentar

–                    Anunţa zilnic defecţiunile apărute, compartimentului tehnic

–                    Anunţa serviciul administrative pentru efectuarea dezinsecţiei si a deratizării ori de cate ori este nevoie

–                    Supraveghează  recoltarea probelor alimentare si păstrarea lor in mod corespunzător, conform legilor in vigoare

–                    Participa la efectuarea licitaţiilor in vederea achiziţiilor de alimente

–                    Instruieşte personalul din subordine privind prevenirea infecţiilor nosocomiale

–                    întocmeşte fisele de evaluare si apreciere pentru personalul din subordine

–                    Respecta codul de etica si deontologie conform legilor in vigoare

–                    Respecta normele  de protecţia  muncii si PSI

–                    Respecta păstrarea secretului de serviciu si a secretului profesional

–                    Realizează periodic planuri de diete si meniuri

–                    Urmăreşte efectuarea controlului medical periodic de către întreg personalul Blocului Alimentar

–                    Se documentează asupra progresului înregistrat de   cunoştinţele din domeniul de specialitate si cele conexe

–                    Supraveghează si participa la prepararea regimurilor speciale

–                    Participa  la formarea noilor dieteticieni /nutriŢionişti

–                    Pregăteşte personal toate preparatele dietetice pentru sugari

–                    Semnalează conducerii unităŢii abaterile personalului de la regulamentul de ordine interioara si propune masuri de remediere

–                    Participa la executarea de programe educative pe teme de nutriţie si readaptare alimentara

–                    Participa la conferinţe, expozeuri pentru înbunătăŢirea cunoştinţelor din domeniu

–                    Evaluează calitatea si cantitatea stocurilor de alimente existente (valabilitate, proprietăŢi organoleptice

–                    întocmeşte documente de aprovizionare ritmica a Blocului Alimentar cu alimente pentru asigurarea continuităţii regimurilor igienico–dietetice

–                    Sesizează orice tentativa de intruziune si propune masuri de remediere si preîntâmpinare a acestora

–                    Participa la raportul de garda

 

VII. MENŢIUNI  SPECIALE

 

         Participa la procesul educaţional al viitorilor asistenţi medicali in cadrul

stagiilor de instruire practica

          Participa si/sau iniţiază activităŢi de cercetare in domeniul medical si al

îngrijirilor pentru sănătate sub conducerea si supravegherea medicului

           Menţine gradul instruirilor, calificărilor si autorizărilor conform criteriilor de competenta si calificare profesionala pentru realizarea obiectivelor calităţii

             Prezintă calităţi, deprinderi, aptitudini si abilităţi :

             –  spirit de observaţie si iniţiativă 

             –  comunicare eficientă

             –  instituirea relaţiilor terapeutice cu pacientul

             –  capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit

             –  capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă

             –  adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare distributivă.

             –  instituirea actului decizional propriu.

             –  manualitate şi responsabilitate

             –  discreţie, corectitudine, compasiune

             –  solidaritate profesională

             –  alorizarea şi menţinerea competenţelor

             –  reafirmarea obiectivelor pentru proiecte, planuri strategice, servicii noi.

             –  susţinerea calităţii totale în actul de îngrijire şi tratament al pacienţilor.

 

VIII.   

TERMENI ŞI CONDIŢII

 

încheierea contractului individual de muncă.

Condiţii privind sănătatea şi securitatea în muncă potrivit Legii nr.319/2006.

Salarizarea şi alte drepturi salariale.

Timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Protecţia socială a salariaţilor

Formarea profesională.

Normative de personal.

subsol
DISCLAIMER !!!
Dup cunotina noastr, datele prezentate în aceste pagini dei sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumm nici o rspundere ori responsabilitate în ceea ce le privete. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut rspunzator pentru
nici o daun, accident sau pierdere legat de sau aparut ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact