ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta


pdf document    word document    versiune imprimare

Asistent medical de igienă


   

Unitatea Sanitară

Secţia / Compartimentul

Vizat:

Manager / Director Medical

 

FIŞA POSTULUI

 

 

I.      DENUMIREA POSTULUI:

ASISTENT MEDICAL DE IGIENă

COR:

Scop: prevenirea şi controlul infecţilor nosocomiale din unitatea sanitară

Timp de lucru: 8 ore / zi

 

II.   DATE PERSONALE:

Nume: .....................................................................................................

Prenume: .....................................................................................................

 

III.     CERINŢELE POSTULUI

Grad / Nivel de calificare desemnat prin titlurile oficiale

Calificare de bază:

– Medie M (liceal),

.....................................................................................................

– Postliceală PL (liceu sanitar + curs de echivalare de 1 an, şcoală Postliceală sanitară)

.....................................................................................................

Grad / Nivel experienţă

– Perioada iniţierii în vederea adaptării şi efectuării operaţiunilor generale şi specifice postului = 6 luni.

– Vechime în muncă: ............

      

Grad / Nivel de certificare şi autorizare

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual.

(O.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a moaşei şi asistentului medical)

......................................................................................................

– Asigurare Malpraxis

(Legea 95/2006, cap. V, art.656/1)

.....................................................................................................

 

IV.     POZIŢIE ÎN STRUCTURA UNITĂŢII:

A.                                                  Subordonat: Directorului general (Manager), Directorului medical adjunct, Directorului de îngrijiri, Medicului şef CPCIN.

B.                                                  Are în subordine: agenţii dezinfectori.

C.                                                  înlocuieşte pe: alt asistent medical de igienă

V.         RELAŢII DE MUNCĂ:

A.                                                  Ierarhice: asistent şef, Director de îngrijiri/ Asistent şef Spital, Medicul Sef Compartiment, Director Medical, Director General.

B.                                                  Funcţionale: alte asistente medicale, medici, personal financiar, achiziţii şi administrativ, serviciul tehnic, asistenţi şefi – secţii, magaziner alimente

C.                                                  De reprezentare: unitatea sanitară în relaţie cu pacientul

 

VI.     ATRIBUŢII SPECIFICE ŞI RESPONSABILITĂŢI

                 Menţine la standarde de performanţă activitatea pe care o desfăşoară;

                 Cunoaşte legislaţia în domeniu (naţională precum şi norme OMS);

                 Colaborează cu asistentele şefe de secţii/compartimente pentru aplicarea optimă a precauţiunilor de izolare a bolnavilor, a măsurilor de antisepsie, a tehnicilor aseptice, a măsurilor de igienă şi dezinfecţie;

                 Aplică măsurile de prevenire şi control a eventualelor boli transmisibile care evoluează în unitatea sanitară;

                 Răspunde şi participă la recoltarea corectă a probelor de laborator pentru controlul sterilităţii materialelor sanitare, igienei spitaliceşti, conform planificărilor autocontrolului;

                 Efectuează recoltările probelor igienico–sanitare şi biologice în cazul apariţiei şi evoluţiei unui focar de infecţie nosocomiale ( probe alimentare, probe de apa, probe igienice, biologice, virusologice, etc.);

                 Recoltează probe prin proceduri calificate pentru examenele de laborator planificate, la suspiciune sau la solicitarea celor în drept, după caz: biologice, alimentare, chimice, toxicologice, bacteriologice, virusologice, asigurând transportul la laborator în condiţii optime;

                 Urmăreşte rezultatele, informează şeful ierarhic şi propune măsuri concrete de soluţionare;

                 Verifică şi constată calitatea factorilor de mediu, controlează respectarea protecţiei sanitare a aerului, apei;

                 Urmăreşte aplicarea măsurilor concrete stabilite în vederea limitării şi stingerii eventualelor focare de infecţie nosocomială;

                 Urmăreşte depistarea purtătorilor de germeni patogeni şi sterilizarea acestora în cadrul personalului medico–sanitar;

                 Va adapta programele de educaţie în prevenirea, supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale în funcţie de problematica şi specificul fiecărei secţii;

                 Va difuza şi prelucra protocoalele activităţilor pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale;

                 Participă, organizează şi răspunde împreună cu echipa de desfăşurarea diferitelor activităţi sanitare colective; imunizări, campanii de profilaxie şi control a bolilor transmisibile;

                 Participă şi iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical – igienă şi sănătate publică;

                 Controlează respectarea regulilor privind transportul, depozitarea, prelucrarea şi desfacerea alimentelor şi a hranei pentru bolnavi;

                 Constată prin metode specifice şi dispune scoaterea din consum a alimentelor care nu corespund normelor sanitare;

                 Verifică şi urmăreşte respectarea normelor igienico–sanitare privind: colectarea, păstrarea, tratarea şi neutralizarea deşeurilor;

                 Participă, organizează şi răspunde împreună cu echipa de desfăşurarea investigaţiei–sondaj trimestrial privind cantitatea deşeurilor pe categorii;

                 Colectează, prelucrează şi ţine evidenţa datelor privind infecţiile nosocomiale din spital;

                 Verifică datele privind infecţiile nosocomiale înregistrate pe secţii, colectează datele privind cazurile nediagnosticate/nedeclarate de infecţii nosocomiale şi informează medicul epidemiolog;

                 Participa la realizarea anchetelor epidemiologice;

                 Identifică nevoile educaţionale, nivelul de înţelegere şi aptitudinile cadrelor sanitare medii şi stabileşte prin evaluare cele mai eficiente metode instructiv–educative, privind prevenirea infecţiilor nosocomiale;

                 Controlează şi verifică aprovizionarea ritmică cu materiale specifice activităţii antiepidemice şi urmăreşte modul lor de utilizare precum şi aplicarea corectă a măsurilor antiepidemice conform legislaţiei în vigoare;

                 Semnalează medicului epidemiolog orice abatere de la normele de igienă constatată în spital;

                 Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, lecţii educative şi demonstraţii practice pentru pacienţi, aparţinători şi alte categorii profesionale aflate în formare;

                 Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de ordine interioară;

                 Utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea corecta a acestuia în vederea distrugerii;

                 Poartă echipamentul de protecţie prevăzut în regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat de cate ori este nevoie;

                 Supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine;

                 Controlează modul de respectare a normelor de protecţia muncii în spital de câtre personalul din subordine;

                 Participă la protecţia mediului ambiant;

                 Participă la activităţile de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor de sănătate iniţiate de medicul epidemiolog şi/sau conducerea spitalului;

                 In absenta medicului epidemiolog, în situaţii deosebite informează conducerea unităţii sau medicul de gardă pentru luarea măsurilor corespunzătoare, în limita competenţelor profesionale;

                 Se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educaţie medicală continuă;

                 Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de igienă;

                 Relaţiile dintre asistenţii medicali se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională, potrivit Codului de etică şi deontologie profesională al asistentului medical;

                 Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează după caz de conducerea unităţii sau de OAMGMAMR, potrivit Codului de etică şi deontologie profesională;

                 Alte obligaţii profesionale stabilite de superiori în funcţie de necesităţile serviciului;

                 Păstrează secretul profesional, nu dă relaţii despre bolnavii internaţi sau alte informaţii referitoare la evenimente interne spitalului, altor bolnavi/aparţinătorilor acestora sau unor terţi;

                 Se integrează în munca în echipă şi întreţine un climat de muncă neconflictual;

                 Poarta echipamentul acordat de spital şi pe cel recomandat pentru fiecare activitate care necesita o protecţie suplimentară;

                 Respectarea programului integral de lucru este obligatoriu.

 

VII.  MENŢIUNI SPECIALE

 

Participă la procesul educaţional al viitorilor asistenţi medicali în cadrul stagiilor de instruire practică.

Participă şi /sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate sub conducerea şi supravegherea medicului.

Menţine gradul instruirilor, calificărilor şi autorizărilor conform criteriilor de competenţă şi calificare profesională pentru realizarea obiectivelor calităţii.

Prezintă calităţi, deprinderi, aptitudini şi abilităţi pentru:

–       spirit de observaţie

–       analiza, clasificarea şi înregistrarea manifestărilor funcţionale, reacţiilor şi progreselor pacientului.

–       comunicare eficientă prin participare, ascultare, abilitate de a accepta şi respect.

–       instituirea relaţiilor terapeutice cu pacientul

–       capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit

–       capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă

–       necesitatea de adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare distributivă.

–       instituirea actului decizional propriu.

–       manualitate şi responsabilitate

–       discreţie, corectitudine, compasiune

–       solidaritate profesională

–       valorizarea şi menţinerea competenţelor

–       informarea, participarea, evaluarea performanţei

–       reafirmarea obiectivelor pentru proiecte, planuri strategice, servicii noi.

–       susţinerea calităţii totale în actul de îngrijire şi tratament al pacienţilor.

 

VIII.      TERMENI ŞI CONDIŢII

încheierea contractului individual de muncă.

Condiţii privind sănătatea şi securitatea în muncă potrivit Legii nr.319/2006.

Salarizarea şi alte drepturi salariale.

Timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Protecţia socială a salariaţilor membrii ai sindicatului.

Formarea profesională.

Normative de personal.

subsol
DISCLAIMER !!!
Dup cunotina noastr, datele prezentate în aceste pagini dei sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumm nici o rspundere ori responsabilitate în ceea ce le privete. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut rspunzator pentru
nici o daun, accident sau pierdere legat de sau aparut ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact