ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta


pdf document    word document    versiune imprimare

Asistent medical de radiologie


   

Unitatea Sanitară

Secţia / Compartimentul

Vizat:

Manager / Director Medical

 

FIŞA POSTULUI

                                    

I.  DENUMIREA POSTULUI:

ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE

COR:

Scop: Efectuează tehnicile (examenele) radiologice în laborator şi la patul bolnavului (ex. în A.T.I.– copii şi adulţi, bloc operator.)

II.         DATE PERSONALE:

Nume: .....................................................................................................

Prenume: .....................................................................................................

 

III.      CERINŢELE POSTULUI

Grad / Nivel de calificare desemnat prin titlurile oficiale

Calificare de bază:

–– Postliceală PL (liceu sanitar + curs de echivalare de 1 an, şcoală Postliceală sanitară)

.....................................................................................................

– Superioară de scurtă durată S.S.D. (colegii, facultate de asistenţă medicală generală / specialitatea radiologie imagistica medicala  )

.....................................................................................................

– Superioară S. (facultate de asistenţă medicală generală, specialitatea radiologie imagistica medicala  )

.....................................................................................................

 

Grad / Nivel experienţă

– Perioada iniţierii în vederea adaptării şi efectuării operaţiunilor generale şi specifice postului = 6 luni.

– Vechime în muncă: ............

      

Grad / Nivel de certificare şi autorizare

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual.

(O.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a moaşei şi asistentului medical)

......................................................................................................

– Asigurare Malpraxis

(Legea 95/2006, cap. V, art.656/1)

.....................................................................................................

IV.      POZIŢIE ÎN STRUCTURA UNITĂŢII:

A.                      Subordonat: asistent şef, medicul radiolog, medicul şef de radiologie, Director de îngrijiri / Asistent şef Spital

B.                      Are în subordine: îngrijitoarea ( personalul de curăţenie), brancardierul;

C.                      înlocuieşte şi poate fi înlocuit: alt asistent medical de radiologie sau de asistentul şef de secţie (cu menţiune scrisă).

 

V.          RELAŢII DE MUNCĂ:

A.                      Ierarhice: asistent şef, Director de îngrijiri / Asistent şef Spital, Director Medical, Director General.

B.                      Funcţionale: alte asistente medicale, medici, personal financiar, achiziţii şi administrativ, serviciul tehnic, asistenţi şefi – secţii, magaziner alimente

C.                      De reprezentare: laboratorul de radiologie în relaţie cu pacientul

 

VI.      ATRIBUŢII SPECIFICE ŞI RESPONSABILITĂŢI:

        Manifestă un comportament decent şi plin de solicitudine şi promptitudine în legătură cu necesităţile pacientului;

        Respectă normele de igienă şi asepsie recomandate de departamentul de igienă al unităţii sanitare;

        Asigură pregătirea pacientului:

–                 psihică – informează pacientul asupra investigaţiei radiologice, asupra riscului de iradiere şi al beneficiului efectuării examenului radiologic;

–                 fizică – poziţionare specifică tipului de investigaţie;

–                 supravegherea pacientului pe tot parcursul examinării (ex. gastric, urografie, radioscopie);

        Efectuează procedurile radiologice numai la indicaţia medicului şi respectă normele de securitate radiologică în practicile radiologice emise de CNCAN;

        Corelează etapele examenului radiologic cu specificul investigaţiei efectuate  ( radioscopie, tomografie, angiografie, etc.);

        Verifică starea de funcţionare a aparatelor din serviciul de radiologie, sistemul de conectare al acestora, starea casetelor radiologice, spălarea maşinii automate de developare a filmelor radiologice, pregătirea substanţelor de developare şi verifică modul de colectare a soluţiilor de developare reziduale conform normelor de Protecţie a Mediului;

        Efectuează examene radiologice (radiografii) conform prescripţiei medicului, (alege filmul, delimitează fasciculul de raze folosit, execută radiografia )şi developează filmul radiologic;

        Efectuează examenele radiologice solicitate de medici la patul bolnavului şi/sau în sălile de operaţii;

        Poziţionează pacientul pentru examenul scopic şi îl supraveghează pe tot parcursul examinării;

        Manevrează aparatul radiologic, supraveghează şi menţine poziţia pacientului în funcţie de indicaţia medicului radiolog;

        Administrează substanţe de contrast în cazul în care procedura radiologică o cere, numai la indicaţia (scrisă) a medicului radiolog şi/sau a medicului  curant, cunoscând reacţiile pacientului la diferite substanţe (alergii), eventual se testează substanţa;

        Semnalează medicului radiolog orice schimbare în evoluţia pacienţilor în timpul staţionării în laboratorul de radiologie;

        Acordă primul ajutor în caz de urgenţă;

        Pregăteşte soluţiile necesare fiecărei etape al procesului de developare a filmelor (soluţii de developare, fixare, etc.);

        Ajută asistentul şef la aprovizionarea cu substanţe şi materiale specifice laboratorului de radiologie ( soluţii de developare, de fixare, de contrast, dezinfectanţi, etc.);

        Asigură colectarea şi depozitarea, în condiţii de securitate, a  materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă, în vederea distrugerii, conform normelor de Protecţie a Mediului;

        Poartă echipament de protecţie, care va fi schimbat ori de câte ori necesitatea o impune, păstrând astfel igiena şi aspectul îngrijit;

        Va efectua controlul periodic impus de lege şi va purta în permanenţă dozimetru având grijă să solicite controlul acestuia conform normelor de protecţie şi securitate radiologică;

        Completează documente specifice;

        Asigură curăţarea periodică a casetelor şi a maşinii de developat;

        Răspunde de calitatea actului medical şi de eficienţa acestuia;

        Respectă secretul profesional, normele de etică şi deontologie;

        Respectă normele de asepsie şi antisepsie şi cele de igiena radiaţiilor;

        Semnalează medicului radiolog orice neregulă apărută la aparatura pe care o manevrează;

        Asigură respectarea circuitelor specifice;

        Respectă metode de depozitare şi circuitul deşeurilor;

        Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;

        Participă la activităţile de cercetare ştiinţifică, la cursuri de perfecţionare profesională organizate la nivel de unitate sanitară, la OAMGMAMR, etc., asigurându–şi o permanentă perfecţionarea cunoştinţelor profesionale.

 

VII.   DIFICULTATE OPERAŢIONALĂ SPECIFICĂ POSTULUI:

1.            complexitatea şi diversitatea operaţiunilor efectuate (tehnici de îngrijire speciale, pregătire şi poziţionare speciale);

2.            rolul şi gradul de autonomie în acţiune al asistentului de radiologie  (Ord. 560 M.S. – Anexa 1);

3.            contribuţie intelectuală proprie în îngrijirea, pregătirea şi poziţionarea pacientului în funcţie de indicaţiile medicale de examinare;

4.            cunoştinţe:

            privind tehnicile compatibile cu activitatea de asistent medical radiologie;

            abilităţi privind măsurile de resuscitare cardio–respiratorie;

            specifice aparaturii radiologice generale;

            specifice aparaturii de laborator (aparat de radiologie, maşină de developat filme automat, uscător de filme, etc.);

            de utilizare al P.C.– ului.

 

VIII.                       RESPONSABILITĂŢI SPECIFICE POSTULUI:

1.            date de pregătirea şi poziţionarea pacientului;

2.            luarea deciziilor dictate de rolul autonom al postului;

3.            acordarea primului ajutor în caz de urgenţă şi anunţarea medicului;

4.            păstrarea confidenţialităţii specifice postului.

 

IX.      NIVELUL RELAţIILOR:

1.            de maximă solicitare din partea pacienţilor, pe baza serviciilor oferite de instituţia publică ( unitate sanitară, ambulatoriu de specialitate), clinica privată, etc.;

2.            de minimă solicitare din partea structurilor interne ale instituţiei publice sau private.

 

X.          MENŢIUNI SPECIALE

Participă la procesul educaţional al viitorilor asistenţi medicali în cadrul stagiilor de instruire practică.

Participă şi /sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate sub conducerea şi supravegherea medicului.

Menţine gradul instruirilor, calificărilor şi autorizărilor conform criteriilor de competenţă şi calificare profesională pentru realizarea obiectivelor calităţii.

Prezintă calităţi, deprinderi, aptitudini şi abilităţi pentru:

–                 spirit de observaţie

–                 analiza, clasificarea şi înregistrarea manifestărilor funcţionale, reacţiilor şi progreselor pacientului.

–                 comunicare eficientă prin participare, ascultare, abilitate de a accepta şi respect.

–                 instituirea relaţiilor terapeutice cu pacientul

–                 capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit

–                 capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă

–                 necesitatea de adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare distributivă.

–                 instituirea actului decizional propriu.

–                 manualitate şi responsabilitate

–                 discreţie, corectitudine, compasiune

–                 solidaritate profesională

–                 valorizarea şi menţinerea competenţelor

–                 informarea, participarea, evaluarea performanţei

–                 reafirmarea obiectivelor pentru proiecte, planuri strategice, servicii noi.

–                 susţinerea calităţii totale în actul de îngrijire şi tratament al pacienţilor.

 

XI.      TERMENI ŞI CONDIŢII

încheierea contractului individual de muncă.

Condiţii privind sănătatea şi securitatea în muncă potrivit Legii nr.319/2006.

Salarizarea şi alte drepturi salariale.

Timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Protecţia socială a salariaţilor membrii ai sindicatului.

Formarea profesională.

Normative de personal.

 

ANEXA 1

 

                                   ATRIBUTIILE ŞI COMPETENŢELE

 ASISTENTULUI MEDICAL/TEHNICIAN RADIOLOG ÎN LABORATORUL DE MEDICINĂ NUCLEARĂ (SCINTIGRAFIE)

 

ATRIBUŢII

 

1.            Pregăteşte materialele necesare pentru examinările scintigrafice.

2.            înregistrează pacienţii in registrul de consultaţii cu datele de identitate necesare.

3.            Utilizează, depozitează şi păstrează în bune condiţii echipamentul de radioprotecţie.

4.            Supraveghează pacienţii pe tot parcursul examinării.

5.            Participă la acordarea primului ajutor în caz de urgenţă.

6.            Verifică şi asigură existenţa componentelor trusei de urgenţă.

7.            Participă la asigurarea întreţinerii aparatelor, periodic prin spălarea şi ştergerea aparatelor.

8.            Dactilografierea computerizată, îndosarierea şi distribuirea rezultatelor.

9.            Prezintă medicului filmele efectuate,

10.              Raportează lunar datele statistice cerute.

11.              Participă împreuna cu medicul la procesul de învăţământ şi la activitatea de cercetare ştiinţifică.

12.              Asigura utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în vederea menţinerii ei in stare de funcţionare.

13.              îmbunătăţirea pregătirii profesionale de specialitate prin perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice şi practice.

14.              Utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentele şi instrumentele din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat, asigurându–se depozitarea acestora în vederea distrugerii.

15.              Respectă regulamentul de ordine interioară.

16.              Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nozocomiale.

17.              Supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de munca.

18.              Respectă normele de radioprotecţie, la locul de muncă: – ţinuta conform regulamentului de ordine interioară, control periodic al cadrului medical expus profesional, purtarea mijloacelor de monitorizare individuala (fotodozimetre) şi< /br> predarea lor lunar responsabilului cu radioprotecţia.

COMPETENŢE

 

Administrează radiofarmaceuticul specific tipului de examinare solicitat (injectare intravenoasă).

 

ANEXA 2

 

ATRIBUTIILE ŞI COMPETENŢELE

ASISTENTULUI MEDICAL/TEHNICIANRADIOLOG

ÎN SERVICIUL DE COMPUTER TOMOGRAFIE

 

ATRIBUŢII

1.            Să aibă ţinută conform regulamentului de ordine interioară.

2.            Respectă regulamentul de ordine interioară (conform activităţii într–un spital de urgenţă).

3.            Respectarea normelor de deontologie medicală.

4.            înregistrează pacienţii în registrul de examinări CT şi în repertoar.

5.            Asigură pregătirea pacientului pentru protocolul CT care se va executa.

6.            Asigurarea protecţiei pacientului şi după caz a aparţinătorilor care supraveghează îndeaproape pacienţii agitaţi.

7.            Verifică şi asigură existenţa materialelor necesare trusei de urgenţă.

8.            Prezintă medicului filmele efectuate.

9.            Participă alături de medic la arhivarea cazurilor examinate.

10.              Asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturi şi sesizează orice defecţiuni în vederea menţinerii ei în stare de funcţionare.

11.              Să utilizeze şi să păstreze în bune condiţii echipamentul de protecţie şi sa poarte fotodozimetrul pe care să îl prezinte lunar responsabilului cu radioprotecţia.

12.              Utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică
folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.

13.              Supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

14.              Asigură sub îndrumarea inginerului de service întreţinerea aparatului   de developare (spălarea şi ştergerea maşinii, efectuarea de substanţe pentru developare, încărcarea magaziei cu filme).

15.              Participă împreună cu medicul de radiologie imagistică la procesul de învăţământ şi la activitatea de cercetare ştiinţifică.

16.              îşi îmbunătăţeşte pregătirea profesională de specialitate prin perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice şi practice.

17.              Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nozocomiale.

18.              Răspunde prompt la solicitările medicului.

19.              Raportează lunar datele statistice.

 

COMPETENŢE

1.            Poziţionează pacientul pentru examinare.

2.            Pregăteşte şi administrează substanţa de contrast.

3.            Supraveghează pacientul pe parcursul desfăşurării examenului CT.

4.            Participă la acordarea primului ajutor în caz de urgenţă (inclusiv intoleranţa la substanţa de contrast).

5.            Poate asigura la indicaţia şi sub supravegherea medicului transferul imaginilor pe film, CD, etc.

6.            Pregătirea aparatului, a seringii automate şi a materialelor necesare pentru examinarea CT a pacienţilor.

 

ANEXA 3

 

ATRIBUŢIILE ŞI COMPETENŢELE

ASISTENTULUI MEDICAL/TEHNICIAN RADIOLOG

ÎN SERVICIUL DE REZONANŢĂ MAGNETICĂ

 

ATRIBUŢII

1.          ţinuta conform regulamentului de ordine interioară.

2.          Respectarea normelor de deontologie medicală.

3.          Pregătirea bolnavului şi materialele necesare pentru examenul RM.

4.          Supraveghează pacientul continuu.

5.          Verifică şi asigură existenţa componentelor trusei de urgenţa.

6.          înscrie rezultatele în registrul de consultaţii.

7.          Prezintă medicului fişele efectuate.

8.          Participă la asigurarea întreţinerii aparatului de developare (spălarea şi ştergerea maşinii, efectuarea de substanţe pentru developare, încărcarea magaziei cu filme).

9.          Raportează lunar datele statistice cerute.

10.     Participă împreună cu medicul de radiologie imagistică la procesul de învăţământ şi la activitatea de cercetare ştiinţifică.

11.     Asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în vederea menţinerii ei în stare de funcţionare.

12.     îşi îmbunătăţeşte pregătirea profesională de specialitate prin perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice şi practice.

13.     Utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică   folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.

14.     Respectă regulamentul de ordine interioară.

15.     Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale.

16.     Supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

 

COMPETENŢE

1.     Deschide şi închide instalaţia aparatului de Rezonanţă Magnetică.

2.     înregistrează pacienţii în registrul pentru IRM şi introduce datele
de identitate ale pacientului în consola instalaţiei.

3.     Poziţionează pacientul pentru examinare.

4.     Pregăteşte şi administrează substanţa de contrast prin puncţie i.v.

5.     Participă la acordarea primului ajutor în caz de urgenţă (inclusiv
intoleranţa la substanţa de contrast).

6.     Poate asigura la indicaţia şi sub supravegherea medicului achiziţia
de date şi transferul acestora (pe film, CD, etc.)

7.     Poate asigura la indicaţia medicului executarea filmelor.

8.     Cunoaşterea planului de intervenţii în caz de urgenţă (defecţiuni ale aparatului) şi acţionarea în consecinţă.

 

ANEXA 4

 

ATRIBUŢIILE SPECIFICE

ASISTENTULUI MEDICAL/TEHNICIAN RADIOLOG

ÎN RADIOLOGIA INTERVENŢIONALĂ

 

1.        îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementarilor profesionale şi cerinţelor postului.

2.        Respectă regulamentul de ordine interioară.

3.        Preia pacientul care urmează a fi examinat.

4.        Asigură condiţiile necesare examinării

5.        Informează pacientul cu privire la necesitatea, beneficiul şi riscul gestului invaziv la care urmează a fi supus.

6.        Obţine acordul scris al pacientului pentru manopera invazivă.

7.        Observă starea clinică a pacientului, notează parametrii în fişă şi informează medicul în legătură cu acestea.

8.        Pregăteşte bolnavul şi materialele necesare examenului radiologic sau intervenţiei chirurgicale, după caz.

9.        înregistrează bolnavii în registrul de evidenţă a examinărilor angiografice cu datele de identitate necesare.

10.    Participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducerea stresului şi de depăşire a momentelor/situaţiilor de criză.

11.    Ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţie şi tratament – angiografie, flebografie, embolizare.

12.    Participă activ la examenul angiografic.

13.    Participă activ în echipa operatorie la buna desfăşurare a intervenţiilor chirurgicale endovasculare.

14.    Efectuează următoarele tehnici medicale: administrare de medicamente pe cale orală, injectabilă (intramusculară, intravenoasă, subcutanată), cutanată, efectuarea de perfuzii (cu sau fără montare de branule), sondaje vezicale, resuscitare cardio–respiratorie în caz de nevoie, monitorizează funcţiile vitale (respiraţie, puls, TA) pe parcursul examinării şi le înregistrează în dosarul de îngrijire, efectuarea de analize de urgenţă (coagulare, hematologie, etc.).

15.    Face comprese minim 15 minute la locul puncţiei arteriale, face pansamentul la locul puncţiei.

16.    Participă sub îndrumarea medicului ATI la efectuarea anesteziei locale, anesteziei generale sau sedare, după caz.

17.    Supraveghează bolnavul şi administrează după indicaţiile şi sub supravegherea medicului tratamentul intraoperator.

18.    Monitorizează bolnavul postintervenţional şi administrează medicaţie şi oxigenoterapie la nevoie.

19.          Acordă primul ajutor în caz de nevoie, informează medicul în caz de accidente.

20.    Organizează transportul bolnavului în secţie şi la nevoie îl supraveghează pe timpul transportului.

21.    Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere educative şi demonstraţii practice pentru pacienţi, aparţinători, si diferite categorii profesionale aflate în formare.

22.    Codifică în Foile de observaţie clinică generală procedurile efectuate pacienţilor (conform CLASIFICARII AUSTRALIENE A INTERVENŢIILOR DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII).

23.    Asigură păstrarea şi consemnarea rezultatelor în foaia de observaţie şi în evidenţele specifice.

24.    Răspunde de buna gospodărire a materialelor sanitare.

25.    Respectă condiţiile de păstrare a materialelor sterile şi de utilizare corectă a lor.

26.    Asigură şi răspunde de existenţa în permanenţă de materiale sanitare şi instrumente sterile pentru intervenţii chirurgicale.

27.    Asigură sterilizarea instrumentarului şi materialului necesar pe care–l are în gestiune.

28.    Cunoaşterea instrumentarului şi modul de funcţionare al aparaturii şi instalaţiilor.

29.    Pregătirea instrumentarului pentru intervenţiile chirurgicale, asistarea bolnavului pre şi intraoperator putând participa la intervenţii în caz de nevoi deosebite.

30.    Păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile.

31.    înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice.

32.    Asigură evidenţa examenelor de angiografie.

33.    Păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate.

34.    Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal.

35.    Curăţă, decontaminează şi sterilizează aparatura şi răspunde de corectitudinea sterilizării.

36.    Supraveghează dezinfecţia suprafeţelor din laboratorul de angiografie.

37.    Asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în vederea menţinerii ei în stare de funcţionare.

38.    Supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.

39.    Respectă şi aplică normele prevăzute în Ordinul MSF nr. 185/2003 privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea obiectelor şi materialelor sanitare, precum şi a normelor prevăzute în Ordinul MS          nr. 994/oct.2004 şi Ghidul practic de management al expunerii accidentale la produse biologice privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nozocomiale.

40.    Anunţă imediat asistenta şefă asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire, etc.)

41.    Respectă permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de spălarea şi dezinfecţia mâinilor, cât şi a regulilor de tehnica aseptică în efectuarea tratamentelor prescrise.

42.    Supraveghează efectuarea dezinfecţiilor periodice.

43.    Declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum şi bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale.

44.    îndrumă şi supraveghează activitatea personalului auxiliar.

45.    Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului.

46.    Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali.

47.    Participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţământ şi la activitatea de cercetare ştiinţifică.

48.    Respectă secretul profesional şi codul de etica al Ordinului Asistenţilor Medicali.

49.    Respectă drepturile pacienţilor.

50.    Răspunde de preluarea medicamentelor scrise pe condică.

51.    Răspunde de decontarea medicamentelor de la aparatul de urgenţă.

52.    Răspunde de utilizarea raţională a materialelor consumabile, le decontează în registrul de decontări materiale şi în fişa de decontări din foaia de observaţie.

53.    Respectă programul de muncă, graficul de lucru stabilit de asistenta şefă.

54.    La începutul şi sfârşitul programului de lucru, fiecare persoană este obligată să semneze condica de prezenţă.

55.    Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă timpul de muncă.

56.    Prezentarea la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuşi de secţie.

57.    Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele specifice de îngrijire.

58.    Asigură păstrarea şi consemnarea rezultatelor, investigaţiilor în Foaia de observaţie a bolnavului şi evidenţele specifice.

59.    Raportează lunar situaţia statistică cerută de spital.

60.    Se va supune măsurilor administrative în ceea ce priveşte neîndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor prevăzute în fişa postului.

61.    Propunerea de soluţii noi, motivarea acestora şi evaluarea lor.

 

 

ANEXA 5

 

ATRIBUTIILE ŞI COMPETENŢELE

ASISTENTULUI MEDICAL/TEHNICIAN RADIOLOG

ÎN SERVICIUL DE RADIOTERAPIE

 

ATRIBUŢII

1. îngrijirea pacienţilor pe baza de standarde, cod de etică şi competenţa profesională asigurate prin dreptul de liberă practică.

2. Menţinerea şi dezvoltarea cunoştinţelor şi aptitudinilor prin programele de educaţie medicală pentru asigurarea unei îngrijiri de calitate şi educaţie adecvată a pacientului.

3. Efectuarea tratamentului radiologic prin:

                          întocmirea planului de tratament şi pregătirea pacientului conform planului

                          poziţionarea corectă cu respectarea strictă a parametrilor stabiliţi în
planul de tratament şi a indicaţiilor obţinute de la medicul radioterapeut

                          monitorizarea pacientului pe toată durata efectuării şedinţei de iradiere, urmărirea eventualelor fenomene secundare ce pot apare şi informarea medicului

                          pregătirea psihică a pacientului

                          instruirea pacientului şi a însoţitorului privind igiena sanitară, regimul alimentar, reacţiile adverse ce pot apărea, programarea şedinţelor şi a pauzelor, precum şi efectuarea analizelor

                          protejarea pacientului de iradierile accidentale.

4. înregistrarea pacienţilor şi a şedinţelor acestora în registrele de evidenţă, completarea foilor de tratament cu parametrii folosiţi zilnic.

5. Utilizarea instalaţiilor de iradiere conform normelor de protecţie impuse lucrului cu surse radioactive de înaltă energie, precum şi întreţinerea acestora.

6. Realizarea unei comunicări interactive în Centrul de iradiere, între diferitele laboratoare, realizarea muncii în echipă.

7. însuşirea normelor de protecţie împotriva radiaţiilor, şi aplicarea acestora în cazuri excepţionale.

8. Utilizarea calculatorului.

9. însuşirea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională.

 

 

COMPETENŢE

Activităţile specifice profesiei de asistent medical de radiologie sunt exercitate corespunzător calificării profesionale însuşite prin cursurile profesionale, titluri de calificare în profesie şi au în vedere realizarea acordării de îngrijiri, evaluarea acestora şi asigurarea continuităţii lor.

Competenţe:

–                radioterapie

–                aplicaţiile radioizotopilor

–                ecografie generală, obstetricală, ginecologică, etc.

–                radiodiagnostic maxilodentar

–                radiografia dentară.

SERVICII MEDICALE

RADIOTERAPIE CU ENERGII INALTE

                          radioterapie cu fascicole de radiaţii:

–                             gamma

–                             X de mare energie

–                             electroni de mare energie

                          radioterapie dinamică (arc terapie) conformaţională cu colimator
multilamelar şi/sau protecţie personalizată

                          iradiere totală corporală în vederea transplantului medular

                          rx–terapie superficial şi de ortovoltaj (60–250 kv.)

                          brahiterapie tip afterloading cu debit mare, pentru orice localizare
abordabilă prin tehnica afterloading (sfera genitală, rect, esofag, pulmon, ficat, mulaje superficiale)

                          plan tratament 3D pentru brahiterapie, afterloading, transmis prin
reţea la instalaţia de iradiere, preluarea directă, prin reţea a imaginilor radiologice necesare reconstrucţiei spaţiale a punctelor de interes şi a poziţiei sursei radioactive

                          dozimetrie in vivo pentru situaţii speciale (iradiere totală, calibrare
aparatura dozimetrică (în colaborare cu laborator standard – serviciul de dozimetrie)

                          pregătirea cadrelor medicale

                          cursuri şi lucrări practice.

IMAGISTICA MEDICALĂ

                          examene CT: cap, torace, abdomen

                          examene radiologice la angajare sau examene periodice

                          explorări dinamice radiologice ale polului inferior ale aparatului urinar

                          explorări radiologice ale tubului digestiv

                          irigografii

                          urografii

                          mamografii cu stereotaxie

                          radiografii abdominale, craniofaciale, osoase, dentare, sialografii, ortopantomamografii pentru sarcină şi abdomen simple în urgenţe

                          radioscopii şi radiografii pulmonare

                          tomografii computerizate de orice tip.

subsol
DISCLAIMER !!!
Dup cunotina noastr, datele prezentate în aceste pagini dei sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumm nici o rspundere ori responsabilitate în ceea ce le privete. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut rspunzator pentru
nici o daun, accident sau pierdere legat de sau aparut ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact