ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,
MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA OLT

logo_oamgmamr asistenta


pdf document    word document    versiune imprimare

Asistent medical balneofizioterapie–recuperare medicală şi masaj


   

Unitatea Sanitară

Secţia / Compartimentul

Vizat:

Manager / Director Medical

 

 

FIŞA POSTULUI

 

I.      DENUMIREA POSTULUI:

ASISTENTĂ MEDICALĂ BALNEOFIZIOTERAPIE – RECUPERARE MEDICALĂ ŞI MASAJ

 

POZIŢIA ÎN COR: 322603

Scop: asigură asistenţa medicală în specialitatea balneofizioterapie, recuperare medicală şi masaj.

 

DATE PERSONALE:

Nume: .....................................................................................................

Prenume: .....................................................................................................

CNP: .....................................................................................................

 

II.         CERINŢELE POSTULUI

Grad / Nivel de calificare desemnat prin titlurile oficiale

Calificare de bază:

 

– Postliceală PL. (liceu sanitar + curs de echivalare de 1 an, şcoală Postliceală sanitară)

.....................................................................................................

– Superioară S. ( facultate de fiziokinetoterapie)

.....................................................................................................

Grad / Nivel experienţă

– Perioada iniţierii în vederea adaptării şi efectuării operaţiunilor generale şi specifice postului = 6 luni.

– Vechime în muncă: ............

      

Grad / Nivel de certificare şi autorizare

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual.

(O.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a moaşei şi asistentului medical)

......................................................................................................

– Asigurare Malpraxis

(Legea 95/2006, cap. V, art.656/1)

.....................................................................................................

III.     POZIŢIE ÎN STRUCTURA UNITĂŢII:

A.   Subordonat: managerul instituţiei, directorul de îngrijiri, medicul şef, medicul specialist, asistenta medicală şefă, asistenta coordonatoare a bazei de tratament.

B.   Are în subordine: îngrijitoare, infirmiere, brancardieri din secţia de recuperare – fizioterapie.

C.   înlocuieşte pe: alt asistent medical de balneofizioterapie

 

IV.     RELAŢII DE MUNCĂ:

A.   Ierarhice: asistenta coordonatoare a bazei de tratament, Director de îngrijiri / Asistent şef Spital, Director Medical, Manager.

B.   Funcţionale: cu personalul din celelalte secţii, servicii tehnice auxiliare, personalul din alte instituţii medicale, de învăţământ

C.   De reprezentare: unitatea sanitară în relaţie cu pacientul

 

V.   ATRIBUŢII SPECIFICE ŞI RESPONSABILITĂŢI

 

VI.1. ATRIBUŢII GENERALE

 

Atribuţiile asistentei medicale de balneofizioterapie, recuperare medicala şi masaj decurg din competenţele certificate de actele de studii:

1) Profesiunea de asistent medical de balneofizioterapie, recuperare medicala si masaj poate fi exercitată de către persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a. Este posesoare a diplomei de absolvire a unei forme de învăţământ de specialitate de stat sau privat, acreditată în condiţiile legii;

b. Este aptă din punct de vedere medical (fizic şi psihic) pentru exercitarea profesiei;

c. Este autorizată să practice această profesiune prin obţinerea certificatului de membru al OAMGMAMR.

2) Asistentul medical de balneofizioterapie, recuperare medicala şi masaj, angajat în unităţile medico – sanitare din reţeaua de stat sau private, are obligaţii ce decurg din normele si reglementările legale (legea asistentului medical, legea drepturilor pacientului, codul de etica si deontologie al asistentului medical etc.), din prevederile contractului colectiv de muncă, din prevederile contractului individual de muncă şi din regulamentul de ordine interioară al instituţiei.

3) Angajarea şi promovarea profesională sau administrative a asistentului medical de balneofizioterapie, recuperare medicala şi masaj în sistemul public se realizează prin concurs, potrivit legii.

4) în exercitarea profesiunii, asistentul medical de balneofioterapie, recuperare medicala şi masaj are obligaţia fundamentală de a îndeplini, conform competentelor, responsabilităţilor sale şi deciziilor medicului, orice activitate necesară pentru a evita punerea în pericol a vieţii pacientului.

6) Asistentul medical de balneofizioterapie, recuperare medicala şi masaj este obligat să păstreze secretul profesional, iar informaţiile referitoare la pacienţi, obţinute în urma sau în legătură cu exercitarea profesiunii sale nu pot fi împărtăşite altei persoane din afara echipei medicale, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres de lege.

7) Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează, după caz, de către şeful echipei medicale, de către conducerea unităţii şi de comisia de etică şi jurisprudenţă a OAMGMAMR, potrivit codului de etică şi deontologie profesională al asistentului medical.

 

VI.2. ATRIBUŢII  SPECIFICE  SPECIALITĂŢII

 

Conţinutul şi caracteristicile activităţii asistentului medical de balneofizioterapie, recuperare medicala şi masaj sunt:

 

VI.2.1. Execută aplicaţii specifice cu rol preventiv, curativ şi recuperator asupra persoanelor, familiei şi comunitarii, în limita competenţelor sale:

  aplică proceduri de prim ajutor  în urgenţele medico–chirurgicale apărute în cadrul bazei de tratament sau în orice alte situaţii, în limita competenţelor profesionale şi solicită medicul;

  participă la crearea unui climat optim fizic şi psihic în cabinete;

  preia pacientul nou internat şi consultat, cu foaie de tratament de fizioterapie – masaj, verifică identitatea, toaleta, ţinuta pacientului, şi îl informează pe acesta privind structura bazei de tratament, drepturile şi obligaţiile ce le revin ca pacienţi în aceasta baza;

  stabileşte priorităţile privind procedurile şi întocmeşte planul de aplicare a acestora ( daca nu se ocupa de aceasta asistenta şefă sau cea coordonatoare);

  pregăteşte psihic pacientul pentru procedurile de aplicat ( inclusiv efectele terapeutice şi cele negative posibile);

  pregăteşte fizic pacientul pentru procedura de aplicat;

  pregăteşte aparatura necesară pentru aplicarea procedurii;

  cere consimţământul informat al pacientului cu privire la procedura ce–i va fi aplicată;

  aplică procedurile prescrise conform indicaţiilor privind zona de tratat şi parametrii de aplicaţie;

  efectuează următoarele proceduri:

–  aplicare de curenţi electrici de frecvenţă joasă, medie şi înaltă,

–  aplicare de câmpuri electromagnetice de frecvenţă joasă şi înaltă,

–  aplicare de ultrasunete, aplicare de radiaţii luminoase din spectrul vizibil, infraroşu şi ultraviolet, din surse naturale şi artificiale, de lumină nepolarizată şi polarizată;

–  aplicare de proceduri de crioterapie şi termoterapie,

–  aplicare de proceduri de hidroterapie,

–  aplicaţii de masaj,

–  aplicaţii de kinetoterapie,

–  aplicaţii de balneoterapie, crenoterapie, etc.

  supraveghează pacientul în timpul aplicării procedurilor specifice şi anunţă medical de schimbările survenite;

  reorganizează locul de muncă pentru următorul pacient;

  însoţeşte pacienţii gravi până când aceştia sunt în condiţii de siguranţă;

  efectuează verbal şi în scris rapoarte privind activitatea desfăşurată în fiecare zi, precum şi statistica lunară a procedurilor aplicate şi a pacienţilor trataţi;

VI.2.2. Participă la programe de educaţie sanitară a populaţiei, dă sfaturi de igienă şi nutriţie, de fiziokinetoprofilaxie, etc.

 

VI.2.3. Participă, sub îndrumarea medicului de specialitate, la activităţi de cercetare şi învăţământ, participa la formarea profesionala a viitorilor asistenţi de balneofizioterapie, recuperare medicala – masaj şi la instruirea practică a  asistenţilor BFT – masaj debutanţi precum şi a personalului din subordine, se preocupă de actualizarea cunoştinţelor sale profesionale prin studiu individual sau alte forme de educaţie medicală continuă (EMC).

VI.2.4. în cadrul bazei de tratament, asistentul de balneofizioterapie recuperare medicală –  masaj:

  respecta normele de securitate privind lucrul cu aparatura de fizioterapie, lucrul cu agenţi fizici naturali şi artificiali, în mediu cu radiaţii neionizante, precum şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor, şi normele privind prevenirea infecţiilor nozocomiale, respectă regulile de asepsie şi antisepsie;

  supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine;

  utilizează şi păstrează în bune condiţii aparatura, verifică şi sesizează funcţionarea defectuoasă a acesteia, anunţă asistenta şefă şi solicită intervenţia serviciului tehnic în vederea remedierii. Nu foloseşte improvizaţii;

     răspunde de bunurile aflate în gestiune, răspunde de folosirea raţională a materialelor sanitare;

  supraveghează colectarea materialului şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea lui corespunzătoare;

  supraveghează curăţarea mecanică şi dezinfecţia secţiei şi anexelor;

  are obligaţia de a aduce la cunoştinţa asistentei şefe orice anomalie, neregulă, defecţiune sau altă situaţie de natură a constitui pericol şi orice inculcare a normelor de protecţie a muncii, a normelor de prevenire a incendiilor şi a infecţiilor nozocomiale;

  respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora;

  anunţă cazurile de indisciplina a pacienţilor, în conformitate cu legislaţia;

     părăsirea locului de muncă se poate face numai cu avizul medicului, asistentei şefe, medicului şef de secţie, interdicţie valabilă şi la terminarea programului de lucru atunci când schimbul întârzie sau nu se prezintă.

VI.2.5. Pentru o bună desfăşurare a activităţii şi pentru siguranţa proprie, asistenta de balneofizioterapie – masaj:

  manifestă permanent o atitudine profesională, plină de solicitudine şi compasiune faţă de pacienţi şi una de bună înţelegere, de colaborare şi solidaritate cu ceilalţi membri ai echipei medicale.

  poartă echipament de protecţie, schimbat de oricâte ori este nevoie;

  se îngrijeşte de aspectul estetic personal, atât în cadrul bazei de tratament, cât şi în afara instituţiei, reprezentând în orice situaţie cu cinste profesiunea pe care o practică;

  se îngrijeşte permanent de starea sa psihoemoţional şi se străduieşte să aibă un tonus psihic pozitiv;

  are obligaţia de a se prezenta în serviciu în deplină capacitate de muncă şi în stare de sănătate; orice stare infecto–contagioasă este adusă la cunoştinţă asistentei şefe şi se iau masuri de siguranţă necesare;

   participă la controlul medical periodic şi la campanile de vaccinări;

     este interzisă venirea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, introducerea şi consumul acestora sau a drogurilor de orice fel în instituţie.

 

VI.2.6. Asistentul de balneofizioterapie, recuperare medicala si masaj participă la protejarea mediului ambiant.

 

VI.     MENŢIUNI SPECIALE

 

GRAD DE AUTONOMIE ÎN ACŢIUNE: rol autonom şi delegat cu:

–       răspundere individuală (privind aparatura şi echipamentul, avute pe inventar propriu, modul de aplicare a procedurilor, sănătatea şi viaţa pacientului în timpul cât este în cabinetul de fizioterapie, prim ajutor în urgenţe medico–chirurgicale, activitatea de cercetare şi învăţământ)

–       răspundere colectivă (privind aparatura secţiei, prevenirea infecţiilor nozocomiale, starea de sănătate a pacienţilor aflaţi la proceduri, intervenţii în situaţii de urgenţă)

METODE DE LUCRU:

–       individual – poziţionarea pacientului şi aplicarea procedurilor specifice;

–       în echipa – pregătirea fizică a pacientului împreună cu brancardierul,

–      activitatea de învăţământ şi cercetare, etc.

MEDIU DE LUCRU:

–       stres fizic, intelectual, psihoemoţional;

–       agenţi biologici, fizici, chimici specifici; atenţie la substanţe potenţial alergene.

–       colaborare şi completare eficientă şi operativă cu ceilalţi membri ai echipei medicale;

–       agenţi infecţioşi – contact cu pacienţi infectaţi cu virusuri hepatitici, bacil Koch, paraziţi, micoze, etc.;

–       radiaţii neionizante emise de aparatura din dotare (ultrasunete, unde scurte, microunde, infraroşii, ultraviolete, LASER, Bioptron, câmpuri electromagnetice de frecvenţă joasă şi înaltă)

–       temperatură ridicată în sectoarele de termoterapie şi hidroterapie;

–       umiditate şi nebulozitate atmosferica posibile în sectorul de hidroterapie;

–       mediu informatic – foloseşte calculatorul în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Participă la procesul educaţional al viitorilor asistenţi medicali în cadrul stagiilor de instruire practică.

Participă şi /sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate sub conducerea şi supravegherea medicului.

Menţine gradul instruirilor, calificărilor şi autorizărilor conform criteriilor de competenţă şi calificare profesională pentru realizarea obiectivelor calităţii.

Prezintă calităţi, deprinderi, aptitudini şi abilităţi pentru:

–       spirit de observaţie

–       analiza, clasificarea şi înregistrarea manifestărilor funcţionale, reacţiilor şi progreselor pacientului.

–       comunicare eficientă prin participare, ascultare, abilitate de a accepta şi respect.

–       instituirea relaţiilor terapeutice cu pacientul

–       capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit

–       capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă

–       necesitatea de adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare distributivă.

–       instituirea actului decizional propriu.

–       manualitate şi responsabilitate

–       discreţie, corectitudine, compasiune

–       solidaritate profesională

–       valorizarea şi menţinerea competenţelor

–       informarea, participarea, evaluarea performanţei

–       reafirmarea obiectivelor pentru proiecte, planuri strategice, servicii noi.

–       susţinerea calităţii totale în actul de îngrijire şi tratament al pacienţilor.

 

VII.  TERMENI ŞI CONDIŢII

încheierea contractului individual de muncă.

Condiţii privind sănătatea şi securitatea în muncă potrivit Legii nr.319/2006.

Salarizarea şi alte drepturi salariale.

Timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Protecţia socială a salariaţilor membrii ai sindicatului.

Formarea profesională.

Normative de personal.

subsol
DISCLAIMER !!!
Dup cunotina noastr, datele prezentate în aceste pagini dei sunt corecte, au doar un caracter orientativ.
Cu toate acestea, nu ne asumm nici o rspundere ori responsabilitate în ceea ce le privete. oamgmamrolt.ro nu poate fi facut rspunzator pentru
nici o daun, accident sau pierdere legat de sau aparut ca urmare a incorectitudinii datelor prezentate în aceste pagini.

Termeni și condiții   |   Prelucrarea datelor cu caracter personal   |  Politica de confidențialitate   |  Despre cookie-uri   |  Contact