MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA GENERALA ASISTENTA MEDICALA,

STRUCTURI SANITARE SI SALARIZARE

03.11.2005

APROB

MINISTRUL SANATATII

EUGEN NICOLAESCU

AVIZAT

SECRETAR DE STAT

PROF.DR.VIRGIL PAUNESCU

REFERAT DE APROBARE

Potrivit prevederilor din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, angajarea personalului pe functii, grade si trepte profesionale se face prin concurs pe un post vacant existent in statul de functii.

Promovarea in functii, grade si trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale in vigoare, prin transformarea postului avut intr-un post corespunzator promovarii.

In anexele I - IV la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.125/2005, sunt prevazute functiile care se utilizeaza in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.

Conform prevederilor art.25 alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.115/2004, criteriile privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii, cu consultarea organizatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara.

In contextual acestor reglementari legale, am elaborat prezentul ordin pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.

Daca sunteti de acord, va rugam a aproba prezentul referat, precum si ordinul anexat.

DIRECTOR GEN.ADJ.,

EC.C.NEGRILA

MINISTERUL SANATATII

O R D I N

pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea

in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare

publice din sectorul sanitar

Ministrul Sanatatii,

Avand in vedere :

- prevederile art.25 alin(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.125/2005;

- Referatul Directiei Generale de Asistenta Medicala, Structuri Sanitare si Salarizare nr…………………………………………;

In temeiul Hotararii Guvernului nr.168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatorul :

O R D I N

Art.1. Se aproba criteriile privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar prevazute in Anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art.2. Echivalarea stagiului in specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum si reducerea vechimii in specialitate necesara in vederea ocuparii functiilor din Anexa la prezentul ordin se poate face numai cu aprobarea Ministerului Sanatatii.

Art.3. Prezentul ordin se aplica si unitatilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie.

Art.4. Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii nr.511/1999 privind criteriile specifice de ocuparea a functiilor, gradelor sau treptelor profesionale din unitatile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia Capitolelor nr. II si III privind unitatile de perfectionare a personalului cu pregatire superioara si medie, din anexa la prezentul ordin.

Art.5. Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica, unitatile sanitare cu personalitate juridica, si unitatile sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art.6. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I.

M I N I S T R U,

EUGEN NICOLAESCU

MINISTERUL SANATATII ANEXA

CRITERII PRIVIND ANGAJAREA SI PROMOVAREA

IN FUNCTII, GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE

IN UNITATI SANITARE PUBLICE DIN SECTORUL SANITAR

I. PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR CU STUDII SUPERIOARE

Anexa nr.1 la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.115/2004, aprobata prin Legea nr.125/2005

NR. FUNCTIA STUDII SI CRITERII LA VECHIMEA MINIMA IN MUNCA

CRT. (gradul sau trepta profesionala) LA ANGAJARE SI PROMOVARE SAU IN SPECIALITATE

0 1 2 3

A. FUNCTII DE SPECIALITATE MEDICO-SANITARE

1. Medic primar - diploma de medic sau diploma - 5 ani ca medic specialist

de licenta in medicina

- examen de medic primar

- concurs pentru ocuparea postului

2. Medic specialist - diploma de medic sau diploma - stagiu de rezidentiat

de licenta in medicina terminat

- examen de medic specialist

- concurs pentru ocuparea postului*)

3. Medic rezident anul II-VII - diploma de medic sau diploma - 1 an medic rezident

de licenta in medicina

- promovarea examenelor de

verificare a cunostintelor sustinute

pana la momentul respectiv

4. Medic rezident anul I - diploma de medic sau diploma

de licenta in medicina

- concurs de medic rezident

5. Medic - diploma de medic sau diploma - 1 an medic stagiar

de licenta in medicina sau

- concurs pentru ocuparea postului - 1 an ca medic rezident

6. Medic stagiar **) - diploma de medic sau diploma

de licenta in medicina

7. Farmacist primar - diploma de farmacist sau diploma - 5 ani ca farmacist

de licenta in farmacie specialist

- examen de farmacist primar

- concurs pentru ocuparea postului

8. Farmacist specialist - diploma de farmacist sau diploma - stagiu de rezidentiat

de licenta in farmacie terminat

- examen de farmacist specialist

- concurs pentru ocuparea postului*)

9. Farmacist rezident anul II-III - diploma de farmacist sau diploma - 1 an de farmacist rezident

de licenta in farmacie

- promovarea examentelor de

verificare a cunostintelor sustinute

pana in momentul respectiv

0 1 2 3

10. Farmacist rezident anul I - diploma de farmacist sau diploma

de licenta in farmacie

- concurs de farmacist rezident

11. Farmacist - diploma de farmacist sau diploma - 1 an farmacist stagiar

de licenta in farmacie sau

- concurs pentru ocuparea postului - 1 an ca farmacist rezident

12. Farmacist stagier**) - diploma de farmacist sau diploma

de licenta in farmacie

13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer - diploma de licenta in specialitate - 5 ani ca fiziokinetoterapeut,

medical; principal - examen de grad principal bioinginer medical specialist

- concurs pentru ocuparea postului

14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer - diploma de licenta in specialitate - 4 ani ca fiziokinetoterapeut,

medical; specialist - examen de grad specialist bioinginer medical

- concurs pentru ocuparea postului

15. Fiziokinetoterapeut, bioinginer - diploma de licenta in specialitate - 6 luni fiziokinetoterapeut,

medical - concus pentru ocuparea postului bioinginer medical

16. Fiziokinetoterapeut, bioinginer - diploma de licenta in specialitate

medical; debutant - concus pentru ocuparea postului

17. Dentist principal - diploma de invatamant superior - 5 ani ca dentist

de 3 ani in specialitate

- examen de dentist principal

- concurs pentru ocuparea postului

18. Dentist - diploma de invatamant superior - 6 luni dentist

de 3 ani in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

19. Dentist debutant - diploma de invatamant superior

de 3 ani in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

B. FUNCTII DE SPECIALITATE DIN COMPARTIMENTELE PARACLINICE MEDICO-SANITARE

20. Biolog, biochimist, chimist, - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime ca specialist

fizician; principal - examen de grad principal in sectorul sanitar

- concurs pentru ocuparea postului

21. Biolog, biochimist, chimist, - diploma de licenta in specialitate - 4 ani vechime in specialitate

fizician; specialist - examen de grad specialist in sectorul sanitar

- concurs pentru ocuparea postului

22. Biolog, biochimist, chimist, - diploma de licenta in specialitate - 6 luni vechime in specialitate

fizician - concurs pentru ocuparea postului

23. Biolog, biochimist, chimist, - diploma de licenta in specialitate

fizician; debutant - concurs pentru ocuparea postului

-----------------------------------------------------------------

NOTA : - Gradele profesionale obtinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozitiile 1,2,3,4,7,8,9 si 10 se confirma prin ordin al ministrului sanatatii.

- Gradele profesionale obtinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozitiile 20 si 21, cu exceptia fizicienilor, se confirma prin ordin al ministrului sanatatii.

*) cu exceptia medicilor si farmacistilor care urmeaza rezidentiatul pe post nominalizat intr-o unitate sanitara.

**) functia de medic si farmacist stagiar se utilizeaza numai pentru promotiile anterioare anului 2005.

0 1 2 3

24. Psiholog, logoped, sociolog, - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in

profesor CFM, asistent social, - examen pentru obtinerea gradului specialitate in

kinetoterapeut, asistent medical, de principal sectorul sanitar

moasa; principal - concurs pentru ocuparea postului

25. Psiholog, logoped, sociolog, - diploma de licenta in specialitate - 6 luni vechime in

profesor CFM, asistent social, - concurs pentru ocuparea postului specialitate

kinetoterapeut, asistent medical,

moasa

26. Psiholog, logoped, sociolog, - diploma de licenta in specialitate

profesor CFM, asistent social, - concurs pentru ocuparea postului

kinetoterapeut, asistent medical,

moasa; debutant

27. Profesor CFM, biolog, chimist; - diploma de absolvire a invatamantului - 5 ani vechime in

principal superior de 3 ani in specialitate specialitate in

- examen pentru obtinerea gradului de principal sectorul sanitar

- concurs pentru ocuparea postului

28. Profesor CFM, biolog, chimist - diploma de absolvire a invatamantului - 6 luni vechime in

superior de 3 ani in specialitate specialitate in

- concurs pentru ocuparea postului sectorul sanitar

29. Profesor CFM, biolog, chimist; - diploma de absolvire a invatamantului

debutant superior de 3 ani in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

II. ASISTENTI MEDICALI SI ALTE CATEGORII DE PERSONAL SANITAR CU PREGATIRE SUPERIOARA DE SCURTA DURATA, POSTLICEALA SANITARA SAU MEDIE

30. Asistent medical principal (SSD)**) - diploma de absolvire a invatamantului - 5 ani vechime ca

superior de 3 ani in specialitate asistent medical

- examen pentru obtinerea gradului de principal

- concurs pentru ocuparea postului

31. Asistent medical (SSD)**) - diploma de absolvire a invatamantului - 6 luni vechime ca

superior de 3 ani in specialitate asistent medical

- concurs pentru ocuparea postului

32. Asistent medical debutant (SSD)**) - diploma de absolvire a invatamantului

superior de 3 ani in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

33. Asistent medical, asistent - diploma de scoala sanitara postliceala - 5 ani vechime ca

farmacie, asistent social; sau echivalenta asistent medical

principal (PL) sau

- diploma de studii postliceale prin echivalare

conform H.G. nr.797/1997

- examen pentru obtinerea gradului de principal

- concurs pentru ocuparea postului

34. Asistent medical, asistent - diploma de scoala sanitara postliceala - 6 luni vechime

farmacie, asistent social; (PL) sau echivalenta in specialitate

sau

- diploma de studii postliceale prin echivalare

conform H.G. nr.797/1997

- concurs pentru ocuparea postului

0 1 2 3

35. Asistent medical, asistent - diploma de scoala sanitara postliceala

farmacie, asistent social; sau echivalenta

debutant (PL) sau

- diploma de studii postliceale prin echivalare

conform H.G. nr.797/1997

- concurs pentru ocuparea postului

36. Asistent medical, asistent - diploma de absolvire a liceului sanitar cu - 5 ani vechime ca

farmacie, asistent social; durata de 5 ani sau echivalare de studii asistent medical

principal (M) - examen pentru obtinerea gradului de

principal

- concurs pentru ocuparea postului

37. Asistent medical, asistent - diploma de absolvire a liceului sanitar cu - 6 luni vechime in

farmacie, asistent social; (M) durata de 5 ani sau echivalare de studii specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

38. Asistent medical, asistent - diploma de absolvire a liceului sanitar cu

farmacie, asistent social; durata de 5 ani sau echivalare de studii

debutant (M) - concurs pentru ocuparea postului

39. Educator - puericultor - diploma de absolvire a invatamantului - 5 ani vechime ca

principal (PL) postliceal de specialitate educator-puericultor

- examen pentru obtinerea gradului de

principal

- concurs pentru ocuparea postului

40. Educator - puericultor (PL) - diploma de absolvire a invatamantului - 6 luni vechime in

postliceal de specialitate specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

41. Educator - puericultor; - diploma de absolvire a invatamantului

debutant (PL) postliceal de specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

42. Educator - puericultor - diploma de absolvire a liceului de - 5 ani vechime ca

principal (M) specialitate educator-puericultor

- examen pentru obtinerea gradului de

principal

- concurs pentru ocuparea postului

43. Educator - puericultor (M) - diploma de absolvire a liceului de - 6 luni vechime in

specialitate specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

44. Educator - puericultor; - diploma de absolvire a liceului de specialitate

debutant (M) - concurs pentru ocuparea postului

45. Tehnician dentar, tehnician - diploma de scoala sanitara postliceala - 5 ani vechime in

sanitar (utilaje medicale, optician, sau echivalenta specialitate

protezare ortopedica, protezare sau

auditiva); principal (PL) - diploma de studii postliceale prin

echivalare conform H.G. nr.797/1997

- examen pentru obtinerea gradului de principal

- concurs pentru ocuparea postului

46. Tehnician dentar, tehnician - diploma de scoala sanitara postliceala - 6 luni vechime in

sanitar (utilaje medicale, sau echivalenta specialitate

optician, protezare ortopedica, sau

protezare auditiva); (PL) - diploma de studii postliceale prin

echivalare conform H.G. nr.797/1997

- concurs pentru ocuparea postului

0 1 2 3

47. Tehnician dentar, tehnician - diploma de scoala sanitara postliceala

sanitar (utilaje medicale, sau echivalenta

optician, protezare ortopedica, sau

protezare auditiva); debutant (PL) - diploma de studii postliceale prin

echivalare conform H.G. nr.797/1997

- concurs pentru ocuparea postului

48. Tehnician dentar principal (M) - diploma de liceu sanitar in profil - 5 ani vechime ca

- examen pentru obtinerea gradului tehnician dentar

de principal

- concurs pentru ocuparea postului

49. Tehnician dentar (M) - diploma de liceu sanitar in profil - 6 luni vechime ca - concurs pentru ocuparea postului tehnician dentar

50. Tehnician dentar debuant (M) - diploma de liceu sanitar in profil

- concurs pentru ocuparea postului

51. Tehnician sanitar (utilaje - diploma de studii medii in specialitate - 5 ani vechime in

medicale, optician, protezare - examen pentru obtinerea gradului de specialitate ca

ortopedica, protezare principal tehnician in

auditiva); principal (M) - concurs pentru ocuparea postului sectorul sanitar

52. Tehnician sanitar (utilaje - diploma de studii mediii in specialitate - 6 luni vechime in

medicale, optician, protezare - concurs pentru ocuparea postului specialitate ca

ortopedica, protezare tehnician in

auditiva) (M) sectorul sanitar

53. Tehnician sanitar (utilaje - diploma de studii mediii in specialitate

medicale, optician, protezare - concurs pentru ocuparea postului

ortopedica, protezare

auditiva); debutant (M)

54. Sora medicala, oficiant medical, - diploma de liceu sanitar sau scoala - 5 ani vechime in

laborant, moasa, maseur; sanitara in profil specialitate

principal (M) - examen pentru obtinerea gradului de

principal

- concurs pentru ocuparea postului

55. Sora medicala, oficiant medical, - diploma de liceu sanitar sau scoala - 6 luni vechime

laborant, moasa, maseur; (M) sanitara in profil in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

56. Sora medicala, oficiant medical, - diploma de liceu sanitar sau scoala

laborant, moasa, maseur; sanitara in profil

debutant (M) - concurs pentru ocuparea postului

57. Statistician medical, registrator - diploma de studii medii de specialitate - 3 ani vechime

medical, instructor de educatie, sau diploma de studii medii in specialitate

instructor de ergoterapie, - examen pentru obtinerea gradului de

instructor CFM; principal (M) principal

- concurs pentru ocuparea postului

58. Statistician medical, registrator - diploma de studii medii de specialitate - 6 luni vechime

medical, instructor de educatie, sau diploma de studii medii in activitate

instructor de ergoterapie, - concurs pentru ocuparea postului

instructor CFM; (M)

0 1 2 3

59. Statistician medical, registrator - diploma de studii medii de specialitate

medical, instructor de educatie, sau diploma de studii medii

instructor de ergoterapie, - concurs pentru ocuparea postului

instructor CFM; debutant (M)

60. Asistent social, educator - - diploma de absolvire a scolii de specialitate - 5 ani vechime

puericultor; principal - examen pentru obtinerea gradului de specialitate

principal

- concurs pentru ocuparea postului

61. Asistent social, educator- - diploma de absolvire a scolii de specialitate - 6 luni vechime

puericultor - concurs pentru ocuparea postului in specialitate

62. Asistent social, educator- - diploma de absolvire a scolii de specialitate

puericultor; debutant - concurs pentru ocuparea postului

63. Gipsar, autopsier; principal - scoala generala - 3 ani vechime in

- examen pentru obtinerea gradului sectorul sanitar

de principal la sala de gipsare

- curs de instruire de 3 luni sau prosectura

- concurs pentru ocuparea postului

64. Gipsar, autopsier - scoala generala - 6 luni vechime in

- concurs pentru ocuparea postului sectorul sanitar la

sala de gipsare sau

prosectura

65. Gipsar, autopsier; debutant - scoala generala

- concurs pentru ocuparea postului

--------------------------------------------------

NOTA: 1. Conditiile de studii si vechime prevazute la poz.30 - 32 se aplica si urmatoarelor functii : asistent medical specialist; tehnician superior de imagistica, radiologie, radiopterapie si radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgente medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologica, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

2. Pentru incadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale si medii in functiile de la pozitiile 33 - 65, echivalarile si confirmarile in functii si specialitati aprobate potrivit reglementarilor legale in vigoare, isi mentin valabilitatea.

----------------------------------------------------

66. Operator registrator de urgenta; - diploma de studii medii - 5 ani vechime

principal - curs organizat conform Ordinului in specialitate

ministrului sanatatii nr.388/1992

- examen pentru obtinerea gradului de principal

- concurs pentru ocuparea postului

67. Operator registrator de urgenta - diploma de studii medii - 6 luni vechime

si certificat de radiotelefonist in specialitate

sau telefonist

- concurs pentru ocuparea postului

68. Operator registrator de urgenta; - diploma de studii medii

debutant si certificat de radiotelefonist

sau telefonist

- concurs pentru ocuparea postului

0 1 2 3

III. PERSONAL AUXILIAR SANITAR

69. Infirmiera, agent DDD - scoala generala - 6 luni vechime

- curs de infirmiera organizat de in activitate

Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor

din Romania

- concurs pentru ocuparea postului

70. Infirmiera, agent DDD; - scoala generala

debutant - concurs pentru ocuparea postului

71. Brancardier, baies, namolar, - scoala generala

spalatoreasa, ingrijitoare - concurs pentru ocuparea postului

72. Ambulantier - diploma de absolvire a scoli de soferi - 2 ani vechime in

profesionisti si permis de conducere functia de sofer

valabil ptr.autovehicule din categoria B si C autosanitara I

- diploma de absolvire a cursului organizat

conform Ordinului ministrului sanatatii nr.388/1992

- concurs pentru ocuparea postului

73. Sofer autosanitara I - diploma de absolvire a scoli de soferi - 4 ani vechime

profesionisti si permis de conducere ca sofer

valabil ptr.autovehicule din categoria B si C

- concurs pentru ocuparea postului

74. Sofer autosanitara II - diploma de absolvire a scoli de soferi - 3 ani vechime

profesionisti si permis de conducere ca sofer

valabil ptr.autovehicule din categoria B si C

- concurs pentru ocuparea postului

75. Sofer autosanitara III - diploma de absolvire a scoli de soferi - 1 an vechime

profesionisti si permis de conducere ca sofer

valabil ptr.autovehicule din categoria B si C

- concurs pentru ocuparea postului

---------------------------------------------------------

NOTA : Se aplica nivelele I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelele de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

IV. PERSONALUL DIN UNITATILE DE CERCETARE STIINTIFICA FUNDAMENTALA,

CLINICA SI AVANSATA

NR. FUNCTIA STUDII SI CRITERII LA VECHIMEA MINIMA

CRT. (gradul sau trepta LA ANGAJARE SI PROMOVARE IN MUNCA SAU IN

profesionala) SPECIALITATE

0 1 2 3

a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Cercetator stiintific - diploma de licenta in specialitate - 9 ani vechime in activitatea

principal gradul I - medic primar, farmacist primar *) de cercetare si titlul

- biolog, chimist, biochimist, fizician, stiintific de doctor

psiholog, logoped, sociolog, etc.-principal sau

- concurs pentru ocuparea postului - 9 ani vechime in invatamantul

superior si titlul stiintific de

doctor

sau

- 15 ani vechime in profilul

postului

2. Cercetator stiintific - diploma de licenta in specialitate - 8 ani vechime in activitatea

principal gradul II - medic primar, farmacist primar*) de cercetare si titlul stiintific

- biolog, chimist, biochimist, fizician, de doctor

psiholog, logoped, sociolog, etc.-principal sau

- concurs pentru ocuparea postului - 8 ani vechime in invatamantul

superior si titlul stiintific de

doctor

sau

- 12 ani vechime in profilul

postului

3. Cercetator stiintific - diploma de licenta in specialitate - 6 ani vechime in activitatea

principal gradul III - medic specialist sau farmacist specialist*) de cercetare

- biolog, chimist, biochimist, fizician, sau

psiholog, logoped, sociolog, etc. - 6 ani vechime in invatamantul

- concurs pentru ocuparea postului superior

sau

- 4 ani vechime pentru persoanele care detin titlul

stiintific de doctor si provin

din invatamantul superior

sau din domeniul cercetarii

sau

- 10 ani vechime in profilul

postului

sau

- 8 ani vechime pentru

persoanele care detin titlul

stiintific de doctor si provin

din afara invatamantului

superior sau al cercetarii

4. Cercetator stiintific - diploma de licenta in specialitate - 2 ani vechime in activitatea

- medic rezident sau farmacist rezident de cercetare

confirmat prin ordin al ministrului sau

sanatatii, in ultimul an de rezidentiat - 2 ani vechime in invatamantul - biolog, chimist, biochimist, fizician, superior

psiholog, logoped, sociolog, etc. sau

- concurs pentru ocuparea postului - 4 ani vechime in profilul

postului

0 1 2 3

5. Asistent de cercetare - diploma de licenta in specialitate - 1 an vechime in

stiintifica - medic rezident sau farmacist rezident activitate

confirmat prin ordin al ministrului sanatatii

- biolog, biochimist, chimist, fizician,

psiholog, logoped, sociolog, etc.

- concurs pentru ocuparea postului

6. Asistent de cercetare - diploma de licenta in specialitate

stiintifica stagiar - medic rezident sau farmacist rezident

confirmat prin ordin al ministrului sanatatii

- biolog, biochimist, chimist, fizician,

psiholog, logoped, sociolog, etc.

- concurs pentru ocuparea postului

b) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifica, pe trepte profesionale

7. Asistent treapta I - diploma de absolvire a invatamantului postliceal - 3 ani vechime in

sau activitate

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

8. Asistent treapta II - diploma de absolvire a invatamantului postliceal - 1 an vechime in

sau activitate

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

9. Asistent treapta III - diploma de absolvire a invatamantului postliceal - 6 luni vechime in

sau activitate

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

10. Asistent stagiar - diploma de absolvire a invatamantului postliceal

sau

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

NOTA :

1. Functiile din prezenta anexa se echivaleaza cu functiile prevazute in Legea nr.319/2003 privind statutul personalului de cercetare - dezvoltare, conform prevederilor din Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr.4.399/2005, elaborat in baza prevederilor art.19 din legea mai sus mentionata.

2. Angajarea si promovarea personalului din structurile de cercetare medicale si farmaceutice se face numai cu avizul conducerii Academiei de Stiinte Medicale.

*) se aplica numai pentru functiile din activitatea de cercetare stiintifica medicala clinica si de medicina preventiva.

V. PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN COMPARTIMENTELE TEHNIC,

ECONOMIC, ADMINISTRATIV SI INFORMATICA

A. FUNCTII DIN ACTIVITATEA DE SPECIALITATE DIN COMPARTIMENTELE APROVIZIONARE, RESURSE UMANE, SALARIZARE, CONTENCIOS SI INVESTITII

Anexa nr.IV la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.115/2004, aprobata prin Legea nr.125/2005

NR. FUNCTIA STUDII SI CRITERII LA VECHIMEA MINIMA

CRT. (gradul sau trepta profesionala) LA ANGAJARE SI PROMOVARE IN SPECIALITATE

0 1 2 3

a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Consilier, expert, inspector de specialitate; - diploma de licenta - 5 ani vechime in

gradul I; inginer, economist; specialist IA - concurs pentru ocuparea postului specialitate

2. Referent de specialitate, inspector de - diploma de licenta - 3 ani vechime in

specialitate; gradul II; economist; - concurs pentru ocuparea postului specialitate

referent, inginer; gradul I

3. Referent de specialitate, inspector de - diploma de licenta - 1 an vechime in

specialitate; gradul III; economist; - concurs pentru ocuparea postului specialitate

referent, inginer; gradul II

4. Referent de specialitate, inspector de - diploma de licenta - 6 luni vechime in

specialitate; gradul IV; economist; - concurs pentru ocuparea postului specialitate

referent, inginer; gradul III

5. Referent, inspector, inginer, economist; - diploma de licenta

debutant - concurs pentru ocuparea postului

6. Referent, subinginer, tehnician- - diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in

economist; I superior de scurta durata in specialitate

specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

7. Referent, subinginer, tehnician- - diploma de absolvire a invatamantului - 1 an vechime in

economist; II superior de scurta durata in specialitate

specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

8. Referent, subinginer, tehnician- - diploma de absolvire a invatamantului - 6 luni vechime in

economist; III superior de scurta durata in specialitate

specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

9. Referent, subinginer, tehnician- - diploma de absolvire a invatamantului

economist; debutant superior de scurta durata in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

b) Functii de executie pe grade profesionale din activitatea de contencios

10. Consilier juridic gradul IA - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitate

0 1 2 3

11. Consilier juridic gradul I - diploma de licenta in specialitate - 3 ani vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitate

12. Consilier juridic gradul II - diploma de licenta in specialitate - 1 an vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitate

13. Consilier juridic gradul III - diploma de licenta in specialitate - 6 luni vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitate

14. Consilier juridic debutant - diploma de licenta in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

c) Functii de executie pe trepte profesionale

15. Tehnician, merceolog, contabil, - diploma de absolvire a invatamantului - 5 ani vechime in

referent; IA postliceal de specialitate specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

16. Tehnician, merceolog, contabil, - diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in

referent; I postliceal de specialitate specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

17. Tehnician, merceolog, contabil, - diploma de absolvire a invatamantului - 1 an vechime in

referent; II postliceal de specialitate specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

18. Tehnician, merceolog, contabil, - diploma de absolvire a invatamantului - 6 luni vechime in

referent; III postliceal de specialitate specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

19. Tehnician, merceolog, contabil, - diploma de absolvire a invatamantului

referent; debutant postliceal de specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

20. Tehnician, merceolog, contabil, - diploma de bacalaureat - 5 ani vechime in

referent; IA - concurs pentru ocuparea postului specialitate

sau

TehnicianIA - muncitori categoria 5-6 - 6 ani vechime in

- diploma de bacalaureat meserie

- concurs pentru ocuparea postului

21. Tehnician, merceolog, contabil, - diploma de bacalaureat - 3 ani vechime in

referent; I - concurs pentru ocuparea postului specialitate

sau

Tehnician I - muncitori categoria 4-5 - 4 ani vechime in

- diploma de bacalaureat meserie

- concurs pentru ocuparea postului

22. Tehnician, merceolog, contabil, - diploma de bacalaureat - 1 an vechime in

referent; II - concurs pentru ocuparea postului specialitate

sau

Tehnician II - muncitori categoria 3-4 - 3 ani vechime in

- diploma de bacalaureat meserie

- concurs pentru ocuparea postului

23. Tehnician, merceolog, contabil, - diploma de bacalaureat - 6 luni vechime in

referent; III - concurs pentru ocuparea postului specialitate

sau

Tehnician III - muncitori categoria 2-3 - 1 an vechime in

- diploma de bacalaureat meserie

- concurs pentru ocuparea postului

0 1 2 3

24. Tehnician, merceolog, contabil - diploma de bacalaureat

referent; debutant - concurs pentru ocuparea postului

----------------------------------------------

NOTA : Actele de studii pe baza carora persoanele respective au ocupat functiile de la pozitiile 1- 24 cu respectarea prevederilor legale, pana la data prezentelor criterii sunt si raman valabile pentru ocuparea in continuare a functiilor respective.

B. COMPARTIMENTE DE INFORMATICA

a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Analist, programator, - diploma de licenta in specialitate - 6 ani vechime in activitatea

inginer de sistem; IA - concurs pentru ocuparea postului de informatica

2. Analist, programator, - diploma de licenta in specialitate - 4 ani vechime in activitatea

inginer de sistem; I - concurs pentru ocuparea postului de informatica

3. Analist, programator, - diploma de licenta in specialitate - 2 ani vechime in activitatea

inginer de sistem; II - concurs pentru ocuparea postului de informatica

4. Analist, programator, - diploma de licenta in specialitate - 1 an vechime in activitatea

inginer de sistem; III - concurs pentru ocuparea postului de informatica

5. Analist, programator, - diploma de licenta in specialitate - 6 luni vechime in activitatea

inginer de sistem; IV - concurs pentru ocuparea postului de informatica

6. Analist, programator, - diploma de licenta in specialitate

inginer de sistem; - concurs pentru ocuparea postului

debutant

7. Informatician I (SSD) - diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in specialitate superior de scurta durata in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

8. Informatician II (SSD) - diploma de absolvire a invatamantului - 1 an vechime in specialitate superior de scurta durata in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

9. Informatician III (SSD) - diploma de absolvire a invatamantului - 6 luni vechime in specialitate superior de scurta durata in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

10. Informatician - diploma de absolvire a invatamantului

debutant (SSD) superior de scurta durata in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11. Analist (programator) - diploma de absolvire a invatamantului - 5 ani vechime in activitatea

ajutor IA postliceal informatica

sau

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

0 1 2 3

12. Analist (programator) - diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in activitatea

ajutor I postliceal informatica

sau

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

13. Analist (programator) - diploma de absolvire a invatamantului - 1 an vechime in activitatea

ajutor II postliceal informatica

sau

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

14. Analist (programator) - diploma de absolvire a invatamantului - 6 luni vechime in activitatea

ajutor III postliceal informatica

sau

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

15. Analist (programator) - diploma de absolvire a invatamantului postliceal

sau

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

16. Operator, controlor - diploma de absolvire a invatamantului - 5 ani vechime in activitate

date; I postliceal

sau

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

17. Operator, controlor - diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in activitate

date; II postliceal

sau

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

18. Operator, controlor - diploma de absolvire a invatamantului - 1 an vechime in activitate

date; III postliceal

sau

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

19. Operator, controlor - diploma de absolvire a invatamantului - 6 luni vechime in activitate

date; IV postliceal

sau

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

20. Operator, controlor - diploma de absolvire a invatamantului

date; debutant postliceal

sau

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

VI. PERSONALUL DIN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT - ADMINISTRATIV SI

GOSPODARIRE, INTRETINERE - REPARATII SI DESERVIRE

a) Functii de executie pe trepte profesionale

NR. FUNCTIA STUDII SI CRITERII LA VECHIMEA MINIMA

CRT. (trepta profesionala) LA ANGAJARE SI PROMOVARE IN MUNCA SAU IN

SPECIALITATE

0 1 2 3

1. Administrator I - diploma de absolvire a invatamantului - 5 ani vechime in activitate

postliceal de specialitate economic

sau tehnic

- concurs pentru ocuparea postului

2. Administrator II - diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in activitate

postliceal de specialitate economic

sau tehnic

- concurs pentru ocuparea postului

3. Administrator III - diploma de absolvire a invatamantului - 1 an vechime in activitate

postliceal de specialitate economic

sau tehnic

- concurs pentru ocuparea postului

4. Sef depozit I - diploma de bacalaureat - 3 ani vechime in activitate

- concurs pentru ocuparea postului

5. Sef depozit II - diploma de bacalaureat - 1 an vechime in activitate

- concurs pentru ocuparea postului

6. Casier, magaziner; I - diploma de bacalaureat - 2 ani vechime in activitate - concurs pentru ocuparea postului

7. Casier, magaziner; II - diploma de bacalaureat sau diploma de - 6 luni vechime in activitate

absolvire a scolii generale

- concurs pentru ocuparea postului

8. Casier, magaziner; - diploma de bacalaureat sau diploma de

debutant absolvire a scolii generale

- concurs pentru ocuparea postului

9. Stenodactilograf I - diploma de bacalaureat - 2 ani vechime in activitate

- concurs pentru ocuparea postului

10. Stenodactilograf II - diploma de bacalaureat - 6 luni vechime in activitate

- concurs pentru ocuparea postului

11. Stenodactilograf - diploma de bacalaureat

debutant - concurs pentru ocuparea postului

12. Secretar, secretar- - diploma de bacalaureat - 3 ani vechime in activitate

dactilograf, dactilograf; IA - concurs pentru ocuparea postului

13. Secretar, secretar- - diploma de bacalaureat - 1 an vechime in activitate

dactilograf, dactilograf; I sau

- diploma de absolvire a scolii generale

- concurs pentru ocuparea postului

14. Secretar, secretar- - diploma de bacalaureat - 6 luni vechime in activitate

dactilograf, dactilograf; II sau

- diploma de absolvire a scolii generale

- concurs pentru ocuparea postului

0 1 2 3

15. Secretar, secretar- - diploma de bacalaureat

dactilograf, dactilograf; sau

debutant - diploma de absolvire a scolii generale

- concurs pentru ocuparea postului

16. Functionar, arhivar; I - diploma de bacalaureat - 3 ani vechime in activitate

- concurs pentru ocuparea postului

17. Functionar, arhivar; II - diploma de bacalaureat - 1 an vechime in activitate

- concurs pentru ocuparea postului

18. Functionar, arhivar; III - diploma de bacalaureat - 6 luni vechime in activitate

- concurs pentru ocuparea postului

19. Functionar, arhivar; - diploma de bacalaureat

debutant - concurs pentru ocuparea postului

20. Sef formatie paza, - diploma de bacalaureat

pompieri sau

- diploma de absolvire a scolii generale

- concurs pentru ocuparea postului

21. Portar, paznic, pompier, - diploma de absolvire a scolii generale - 2 ani vechime in activitate

ingrijitor, guard, bufetier, - concurs pentru ocuparea postului

manipulant bunuri, curier; I

22. Portar, paznic, pompier, - diploma de absolvire a scolii generale

ingrijitor, guard, bufetier, - concurs pentru ocuparea postului

manipulant bunuri, curier; II

23. Maistru I - diploma de absolvire a scolii tehnice de - 2 ani vechime ca maistru

maistrii

- concurs pentru ocuparea postului

24. Maistru II - diploma de absolvire a scolii tehnice de

maistrii

- concurs pentru ocuparea postului

------------------------------------------------------

NOTA : Actele de studii pe baza carora persoanele respective au ocupat functiile de la poz.1 - 24, cu respectarea prevederilor legale, pana la data prezentelor criterii, sunt si raman valabile pentru ocuparea in continuare a functiilor respective.

b) Criterii de studii si vechime pentru muncitorii calificati din activitatea de intretinere-reparatii, laboranti determinari fizico-chimice, preparatori ser vaccine, etc.

25. Muncitor calificat I - categoria de calificare 6 sau 7 - 6 ani vechime in meserie

- concurs pentru ocuparea postului

26. Muncitor calificat II - categoria de calificare 5 sau 6 - 5 ani vechime in meserie

- concurs pentru ocuparea postului

27. Muncitor calificat III - categoria de calificare 4 sau 5 - 4 ani vechime in meserie

- concurs pentru ocuparea postului

28. Muncitor calificat IV - categoria de calificare 3 sau 4 - 3 ani vechime in meserie

- concurs pentru ocuparea postului

29. Muncitor calificat V - categoria de calificare 2 sau 3 - 2 ani vechime in meserie

- concurs pentru ocuparea postului

0 1 2 3

30. Muncitor calificat VI - categoria de calificare 1

- concurs pentru ocuparea postului

c) Personal operativ si muncitori operativi

31. Bucatar, cofetar, ospatar, - nivel de calificare III - 3 ani vechime in meserie

agent contractari achizitii, - concurs pentru ocuparea postului

lucrator commercial, etc.II - III

32. Bucatar, cofetar, ospatar, - nivel de calificare II - 2 ani vechime in meserie

agent contractari achizitii, - concurs pentru ocuparea postului

lucrator commercial, etc.IV - V

33. Bucatar, cofetar, ospatar, - nivel de calificare I - 1 an vechime in activitate

agent contractari achizitii, - concurs pentru ocuparea postului in sectorul sanitar

lucrator commercial, etc.VI

d) Incadrarea soferilor pe trepte profesionale in functie de capacitatea de transport a autovehiculului

34. Sofer I - autovechicul si tractor rutier cu remorca, - 4 ani vechime in activitate

cu capacitatea de peste 2 t si de pe ca sofer

autovehicul de transport de persoane cu

peste 8 locuri

- concurs pentru ocuparea postului

35. Sofer II - autovechicul cu capacitatea pana la 2 t - 2 ani vechime in activitate inclusiv si de pe autovehicul de transport ca sofer

de persoane cu pana la 8 locuri inclusiv

- concurs pentru ocuparea postului

--------------------------------------------------

NOTA : - Incadrarea pe functiile de muncitori de la poz.25 - 33 se face pe baza actelor de studii (calificare) pentru fiecare meserie, care confera dreptul exercitarii meseriei in care s-au pregatit.

- Categoriile de calificare ce pot fi utilizate pentru fiecare meserie sunt cele prevazute in I.T.C.

- Soferii trebuie sa posede permis de conducere pentru sofer profesionist sau diploma de absolvire a invatamantului mediu sau profesional de specialitate.

e) Muncitori calificati - telefonist

36. Telefonist II - centrala telefonica cu peste 400 de posturi - 3 ani vechime in activitate

telefonice in functie, exclusiv posturile

telefonice din derivatie

- certificate de calificare pentru meseria

de telefonist

- concurs pentru ocuparea postului

37. Telefonist III - centrala telefonica intre 50 - 400 de posturi - 1 an vechime in activitate

telefonice in functie

- certificate de calificare pentru meseria

de telefonist

- concurs pentru ocuparea postului

38. Telefonist IV - centrala telefonica cu pana la 50 de posturi telefonice in functie

- certificate de calificare pentru meseria

de telefonist

- concurs pentru ocuparea postului

0 1 2 3

f) Muncitori necalificati

39. Muncitor necalificat - concurs pentru ocuparea postului

------------------------------------------------

NOTA : Incadrarea telefonistilor si soferilor se va face tinandu-se seama de echivalarea cu treptele profesionale prevazute pentru muncitori.

Pentru celelalte categorii de muncitori incadrati potrivit prevederilor ITC in vigoare, se va respecta echivalarea categoriilor de calificare cu treptele profesionale.

VII. FUNCTII DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE

CARE SE UTILIZEAZA IN UNITATILE SANITARE PUBLICE

Anexa nr.III la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.115/2004, aprobata prin Legea nr.125/2005

NR. FUNCTIA STUDII SI CRITERII LA VECHIMEA MINIMA

CRT. (gradul sau trepta profesionala) LA ANGAJARE SI AVANSARE IN MUNCA SAU IN

SPECIALITATE

0 1 2 3

1. UNITATI DE CULTURA

a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Documentarist, traducator, - diploma de licenta in specialitate - 3 ani vechime in

desenator artistic; gradul I - concurs pentru ocuparea postului specialitate

2. Documentarist, traducator, - diploma de licenta in specialitate - 1 an vechime in

desenator artistic; gradul II - concurs pentru ocuparea postului specialitate

3. Documentarist, traducator, - diploma de licenta in specialitate - 6 luni vechime in

desenator artistic; gradul III - concurs pentru ocuparea postului specialitate

4. Documentarist, traducator, - diploma de licenta in specialitate

desenator artistic; debutant - concurs pentru ocuparea postului

5. Bibliotecar gradul IA - diploma de licenta in specialitate - 3 ani vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitate

6. Bibliotecar gradul I - diploma de licenta in specialitate - 1 an vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitate

7. Bibliotecar gradul II - diploma de licenta in specialitate - 6 luni vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitate

8. Bibliotecar debutant - diploma de licenta in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

9. Bibliotecar-arhivist, gradul I - diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in

superior de scurta durata de specialitate specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

10. Bibliotecar-arhivist, gradul II - diploma de absolvire a invatamantului - 1 an vechime in

superior de scurta durata de specialitate specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

11. Bibliotecar-arhivist, gradul III - diploma de absolvire a invatamantului - 6 luni vechime in

superior de scurta durata de specialitate specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

12. Bibliotecar-arhivist, debutant - diploma de absolvire a invatamantului

superior de scurta durata de specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

b) Functii de executie pe trepte profesionale

13. Bibliotecar, traducator, - diploma de scoala postliceala in specialitate - 3 ani vechime in

desenator artistic, documentarist; sau activitate

treapta IA - diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

14. Bibliotecar, traducator, - diploma de absolvire a invatamantului - 1 an vechime in

desenator artistic, documentarist; postliceal activitate

treapta I sau

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

0 1 2 3

15. Bibliotecar, traducator, - diploma de absolvire a invatamantului - 6 luni vechime in

desenator artistic, documentarist; postliceal activitate

treapta II sau

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

16. Bibliotecar, traducator, - diploma de absolvire a invatamantului

desenator artistic, documentarist; postliceal

debutant sau

- diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

17. Fotograf, laborant foto; treapta I - diploma de bacalaurat - 3 ani vechime in

sau activitate

- diploma de absolvire a scolii generale

- concurs pentru ocuparea postului

18. Fotograf, laborant foto; treapta II - diploma de bacalaurat - 1 an vechime in

sau activitate

- diploma de absolvire a scolii generale

- concurs pentru ocuparea postului

19. Fotograf, laborant foto; treapta III - diploma de bacalaurat - 6 luni vechime in

sau activitate

- diploma de absolvire a scolii generale

- concurs pentru ocuparea postului

20. Fotograf, laborant foto; debutant - diploma de bacalaurat

sau

- diploma de absolvire a scolii generale

- concurs pentru ocuparea postului

21. Garderobier - diploma de bacalaureat

sau

- diploma de absolvire a scolii generale

- concurs pentru ocuparea postului

2. NAVIGATIE

1. Capitan - diploma de bacalaureat - 2 ani vechime in

- concurs pentru ocuparea postului activitate

2. Ofiter punte - diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

3. Ofiter mecanic, ofiter electrician - diploma de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

4. Conducator salupta - certificate de capacitate si certificat - 1 an vechime in

de calificare activitate

- concurs pentru ocuparea postului

5. Motorist, marinar - diploma de bacalaureat si certificat - 6 luni vechime in

de calificare activitate

- concurs pentru ocuparea postului

6. Motorist, marinar; debutant - diploma de bacalaureat si certificat

de calificare

- concurs pentru ocuparea postului

----------------------------------------------------------

NOTA : Persoanele incadrate pe functia de motorist si marinar anterior intrarii in vigoare a prezentelor criterii, se mentin in activitate.

0 1 2 3

3. AGRICULTURA

a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Medic primar veterinar - diploma de medic veterinar - 5 ani vechime in

- examen de medic primar veterinar specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

2. Medic veterinar gradul I - diploma de medic veterinar - 3 ani vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitate

3. Medic veterinar gradul II - diploma de medic veterinar - 1 an vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitate

4. Medic veterinar gradul III - diploma de medic veterinar - 6 luni vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitate

5. Medic veterinar debutant - diploma de medic veterinar

- concurs pentru ocuparea postului

6. Asistent veterinar I (SSD) - diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in

superior de scurta durata in specialitate in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

7. Asistent veterinar II (SSD) - diploma de absolvire a invatamantului - 1 an vechime in

superior de scurta durata in specialitate in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

8. Asistent veterinar III (SSD) - diploma de absolvire a invatamantului - 6 luni vechime in

superior de scurta durata in specialitate in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

9. Asistent veterinar debutant (SSD) - diploma de absolvire a invatamantului

superior de scurta durata in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

b) Functii de executie pe trepte profesionale

10. Tehnician veterinar IA - diploma de scoala postliceala de specialitate - 3 ani vechime in

Asistent veterinar I sau specialitate

- diploma de studii medii de specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

11. Tehnician veterinar I - diploma de scoala postliceala de specialitate - 1 an vechime in

Asistent veterinar II sau specialitate

- diploma de studii medii de specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

12. Tehnician veterinar II - diploma de scoala postliceala de specialitate - 6 luni vechime in

Asistent veterinar III sau specialitate

- diploma de studii medii de specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

13. Tehnician veterinar, - diploma de scoala postliceala de specialitate

Asistent veterinar; debutant sau

- diploma de studii medii de specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

VIII. CRITERII DE STUDII SI VECHIME PENTRU FUNCTII DE CONDUCERE

A. Unitatile sanitare publice*)

Anexa nr.V la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.115/2004, aprobata prin Legea nr.125/2005

NR. FUNCTIA CRITERII DE STUDII VECHIMEA MINIMA

CRT. IN SPECIALITATE

1. Director general - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitate

2. Director general adjunct - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitate

3. Medic director - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in

- medic primar sau specialist specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

4. Director - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitate

5. Medic director adjunct - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in

- medic primar sau specialist specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

6. Director adjunct - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitate

7. Medic sef (ambulatoriu de - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in

specialitate, centru medical, - medic primar sau specialist specialitate

centru de excelenta, unitati fara - concurs pentru ocuparea postului

personalitate juridica)

8. Medic (farmacist, biolog, Conform prevederuilor OMS nr.698/2001,

biochimist, chimist, psiholog) cu modificarile si completarile ulterioare

sef sectie, sef laborator si

altele similare

9. Asistent medical sef Conform prevederilor OMS nr.1.220/1995

*) Nu se utilizeaza pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.

B. Unitatile de cercetare stiintifica medicala

NR. FUNCTIA CRITERII DE STUDII VECHIMEA MINIMA

CRT. IN SPECIALITATE

10. Secretar stiintific - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in

- cercetator stiintific principal gradul I,II si III specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

11. Sef sectie - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in

- cercetator stiintific principal gradul I,II si III specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

12. Sef laborator - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in

- cercetator stiintific principal gradul I,II si III specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

C. Centrul de Calcul si Statistica Sanitara

NR. FUNCTIA CRITERII DE STUDII VECHIMEA MINIMA

CRT. IN SPECIALITATE

13. Director - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in specialitate

- medic, economist, analist

- concurs pentru ocuparea postului

14. Director adjunct - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in specialitate

- analist

- concurs pentru ocuparea postului

15. Sef atelier (proiectare, - diploma de licenta in specialitate - 3 ani vechime in specialitate

implementare exploatare, - analist

pregatire si control date, - concurs pentru ocuparea postului

etc.)

D. Activitatea administrativa din unitatile sanitare

NR. FUNCTIA CRITERII DE STUDII VECHIMEA MINIMA

CRT. IN SPECIALITATE

16. Director adjunct financiar-contabil - diploma de licenta in profil economic - 3 ani vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitatea studiilor

absolvite

17. Director adjunct tehnic*) - diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in

tehnic de lunga sau scurta durata specialitatea studiilor

- concurs pentru ocuparea postului absolvite

18. Director adjunct economic - diploma de licenta in profil economic - 3 ani vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitatea studiilor

absolvite

19. Contabil sef - diploma de licenta in profil economic - 2 ani vechime in

- concurs pentru ocuparea postului specialitatea studiilor

absolvite

20. Sef serviciu - diploma de licenta in specialitatea - 2 ani vechime in

serviciului specialitate

sau

- diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in

superior de scurta durata in specialitatea specialitate

serviciului

sau

- diploma de absolvire a invatamantului - 4 ani vechime in

postliceal in specialitatea serviciului specialitate

sau

- diploma de bacalaureat - 4 ani vechime in

specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

21. Sef serviciu asistenta - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in

medicala de urgenta si - medic primar sau specialist specialitate

transport sanitar - concurs pentru ocuparea postului

--------------------------------------------------------------------

*) se utilizeaza numai la serviciile de ambulanta.

0 1 2 3

22. Sef birou - diploma de licenta in specialitatea - 2 ani vechime in

biroului specialitate

sau

- diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in

superior de scurta durata in specialitatea specialitate

biroului

sau

- diploma de absolvire a invatamantului - 4 ani vechime in

postliceal in specialitatea biroului specialitate

sau

- diploma de bacalaureat - 4 ani vechime in

specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

23. Sef atelier - diploma de licenta a invatamantului - 2 ani vechime in

tehnic specialitate

sau

- diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in

superior de scurta durata in specialitatea specialitate

sau

- diploma de absolvire a scolii tehnice de - 3 ani vechime ca

maistrii maistru

sau

- diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in

postliceal de specialitate specialitate

sau

- diploma de bacalaureat - 4 ani vechime in

specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

24. Sef formatie muncitori - diploma de licenta a invamantului tehnic - 2 ani vechime in

sau specialitate

- diploma de absolvire a invamantului - 3 ani vechime in

superior de scurta durata in specialitate specialitate

sau

- diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in

postliceal de specialitate specialitate

sau

- diploma de bacalaureat - 4 ani vechime in

specialitate

sau

- muncitori calificati categoria 6 sau 7 - 5 ani vechime in

meserie

- concurs pentru ocuparea postului

25. Sef echipa muncitori - muncitori calificati categoria 5, 6 sau 7 - 5 ani vechime in

- concurs pentru ocuparea postului meserie

NOTA : Persoanele incadrate in unitatile sanitare inainte de aparitia prezentelor criterii de studii si vechime, cu respectarea reglementarilor legale, si care nu indeplinesc criteriile prezente, vor putea ocupa in continuare aceleasi functii.

IX. CRITERII DE STUDII SI VECHIME PENTRU FUNCTII DE CONDUCERE

DIN UNITATILE DE PERFECTIONARE

Anexa nr.VI/1 la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005, aprobata prin Legea nr.125/2005

NR. FUNCTIA CRITERII DE STUDII VECHIMEA MINIMA

CRT. IN SPECIALITATE

1. Director general - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in specialitate

- expert - consultant IA

- concurs pentru ocuparea postului

2. Director general adjunct - diploma de licenta in specialitate - 5 ani vechime in specialitate

- expert - consultant IA

- concurs pentru ocuparea postului

3. Director financiar-contabil - diploma de licenta in profil economic - 3 ani vechime in specialitatea

- concurs pentru ocuparea postului studiilor absolvite

4. Sef serviciu - diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in specialitate

superior de lunga sau scurta durata in

specialitatea serviciului

sau

- diploma de absolvire a scolii postliceale

de specialitate

sau

- diploma de studii medii in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

5. Sef birou - diploma de absolvire a invatamantului - 3 ani vechime in specialitate

superior de lunga sau scurta durata in

specialitatea biroului

sau

- diploma de absolvire a scolii postliceale

de specialitate

sau

- diploma de studii medii in specialitate

- concurs pentru ocuparea postului