ORDIN Nr. 1303 din 11 IULIE 2008


   Pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, precum şi a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obţinerii de specializări

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 562 din 25 iulie 2008

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 7.513/2008,

în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Normele privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă Lista specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, prevăzută în anexa nr. 2.

ART. 3

Se aprobă modelul certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obţinerii de specializări, prevăzut în anexa nr. 3.

ART. 4

Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 5

(1) Unităţile sanitare publice şi private au obligaţia să asigure participarea la cursurile de specializare a asistenţilor medicali generalişti şi asistenţilor medicali de pediatrie încadraţi în una dintre specializările prevăzute în anexa nr. 2, alta decât cea prevăzută de diplomă.

(2) Până la finele trimestrului III al fiecărui an, unităţile sanitare publice şi private transmit Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti listele nominale ale solicitanţilor la programul de pregătire. Prin excepţie, termenul pentru anul 2008 este de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

ART. 6

Pentru participarea la programele de pregătire în vederea obţinerii de specializări se stabilesc taxe de instruire, conform legii. Taxele de instruire pentru personalul încadrat se suportă de angajator.

ART. 7

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Sănătăţii Publice elaborează şi aprobă prin ordin metodologia de examen pentru obţinerea certificatului de absolvire.

ART. 8

Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare, Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 9

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 11 iulie 2008.

Nr. 1.303.

ANEXA Nr. 1

NORME

privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie

ART. 1

(1) Specializările constituie modalităţi de pregătire a asistenţilor medicali în domenii complementare specialităţii de bază.

(2) Scopul programelor de pregătire este obţinerea de specializări şi a competenţelor aferente specializărilor respective.

ART. 2

Titularii certificatelor de absolvire în specializările prevăzute în anexa nr. 2 la ordin se încadrează şi li se eliberează autorizaţia de liberă practică în specializarea respectivă.

ART. 3

(1) Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii Publice şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti elaborează proiectul de curriculum de pregătire, care se trimite spre avizare Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi se aprobă de Ministerul Sănătăţii Publice.

(2) Curriculumul naţional cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

a) denumirea specializării;

b) rezumatul programului de pregătire;

c) durata programului;

d) centrele unde se desfăşoară pregătirea;

e) lectorii din fiecare centru de pregătire, dintre care unul este numit responsabil al programului de pregătire respectiv.

ART. 4

Programele de specializare se organizează la nivel naţional de Ministerul Sănătăţii Publice, prin Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

ART. 5

Activitatea de învăţământ din cadrul programului de pregătire se desfăşoară sub formă unimodulară sau plurimodulară, pe parcursul a minimum un an, numai în centrele de pregătire cuprinse în curriculumul aprobat de Ministerul Sănătăţii Publice.

ART. 6

(1) Desfăşurarea programelor de pregătire se realizează în baza unei convenţii încheiate între Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi responsabilul de program din centrul de pregătire. Modelul convenţiei se elaborează de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi se aprobă de directorul general al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare din Ministerul Sănătăţii Publice.

(2) Bugetul aferent programului de pregătire se elaborează de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, pe baza propunerilor responsabilului de program din centrul de pregătire, şi este parte integrantă a convenţiei.

(3) Taxa de instruire pentru participanţi se stabileşte în concordanţă cu bugetul aferent programului de pregătire, iar plata acesteia se face în contul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

(4) Pentru managementul programului la nivel naţional, Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti îi revine o cotă de 20% din sumele încasate. Acoperirea cheltuielilor privind prestaţia didactică, precum şi a cheltuielilor materiale, în care se include, de regulă, închirierea spaţiilor de învăţământ, a mijloacelor şi/sau a obiectelor de inventar din centrele de pregătire, se face în limita a 80% din totalul taxelor de instruire.

ART. 7

(1) Responsabilitatea asupra tuturor activităţilor desfăşurate atât de către cursanţi, cât şi de către lectori, a calităţii instruirii şi a evaluării acesteia este asumată prin convenţie şi revine responsabilului de program din centrul de pregătire.

(2) Înscrierea la examenul pentru obţinerea certificatului de absolvire a unei specializări se face în baza adeverinţei care atestă finalizarea programului, eliberată de responsabilul de program din centrul de pregătire.

(3) Certificatul de absolvire a programului de pregătire se eliberează de Ministerul Sănătăţii Publice, prin Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în urma promovării examenului, conform anexei nr. 3 la ordin.

ART. 8

Programele de pregătire în vederea obţinerii de specializări se finalizează prin examen organizat de Ministerul Sănătăţii Publice în sesiuni anuale sau bianuale, în funcţie de necesităţi. Condiţiile şi taxele de înscriere la examen se stabilesc de Ministerul Sănătăţii Publice şi se afişează pe site-ul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, la adresa www.perfmed.ro

ART. 9

Absolvenţii programelor de pregătire care au obţinut certificatul de absolvire au obligaţia de a menţine raporturile de muncă cu unitatea angajatoare cel puţin 3 ani de la absolvire. În caz contrar, aceştia vor suporta contravaloarea cheltuielilor aferente programului de pregătire.

ART. 10

Cursul de specializare se creditează de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, potrivit legii.

ART. 11

(1) Unităţile sanitare care nu au personal de specialitate încadrat în serviciile cu specialităţi deficitare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin şi fac dovada că la concursurile pentru ocuparea acestor posturi nu s-au prezentat absolvenţi în specialităţile respective vor solicita, prin autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice pentru încadrarea asistenţilor medicali generalişti şi asistenţilor medicali de pediatrie. Dovada lipsei personalului specializat se face prin publicarea postului vacant într-un ziar local şi în "Viaţa medicală".

(2) Asistenţii medicali încadraţi în condiţiile alin. (1) au obligaţia ca în termen de 6 luni să se înscrie la cursurile pentru obţinerea specializării.

(3) Încadrarea în specializarea obţinută se face numai după eliberarea certificatului de absolvire a cursului de specializare, cu toate drepturile conferite de acesta.

(4) Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ţin evidenţa specializărilor obţinute în conformitate cu prevederile prezentului ordin într-un registru special, în cadrul Compartimentului asistenţă comunitară, înregistrare şi evaluare asistenţi medicali.

ANEXA Nr. 2 LISTA SPECIALIZĂRILORpentru care se organizează programe de formare pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie ____________________________________________________|Nr. | Specialitatea | Specializarea ||crt.| | ||____|_______________________________|________________________________|| 1.| Asistent medical generalist | - radiologie, imagistică medicală || | | - laborator || | | - nutriţie şi dietetică || | | - balneo-fizioterapie || | | - igienă şi sănătate publică ||____|_______________________________|________________________________|| 2.| Asistent medical de pediatrie | - radiologie, imagistică medicală || | | - laborator || | | - nutriţie şi dietetică || | | - balneo-fizioterapie || | | - igienă şi sănătate publică ||____|_______________________________|________________________________| ANEXA Nr. 3 faţă ROMÂNIA MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti Seria ...... nr. ........... T.S. AVIZAT MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE Domnul/Doamna, ......................................, asistent medical generalist/de pediatrie, născut/născută în anul ....., luna .................., ziua ...., în localitatea ......................, judeţul ...................., CNP .............................., a urmat cursurile programului de pregătire cu durata de .............., în specializarea ..........................., şi a promovat examenul de absolvire în sesiunea ..................... . Competenţele obţinute în urma acestui program de pregătire sunt cele menţionate pe verso. Director general, Şef serviciu, ....................... ....................... L.S. Nr. ................................*1) Data eliberării .................... ------------ *1) Se completează numărul curent din registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii. verso SITUAŢIA LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE Sesiunea .................... Centrul de pregătire din localitatea ............, judeţul ............... Seria ............ Probele de examen Nota - probă practică ....................................... ................ - probă scrisă ......................................... ................ - lucrare de diplomă ................................... ................ Media de absolvire ....................................................... Competenţele profesionale certificate în specializarea ................... 1. ....................................................................... 2. ....................................................................... etc. .....................................................................