Asistent Medical Generalist


   

 

Unitatea Sanitară

Secţia / Compartimentul

Vizat:

Manager / Director Medical

 

FIŞA POSTULUI

 

I. IDENTIFICAREA POSTULUI

 

I.1. Denumirea postului: Asistent medical generalist

 COR 

322101

 

I.2. Date personale

Nume: .....................................................................................................

Prenume: .....................................................................................................

 

I.3. Grad / Nivel de calificare desemnat prin titlurile oficiale

Calificare de bază:

– Medie (liceal),

.....................................................................................................

– Postliceală (liceu sanitar + curs de echivalare de 1 an, şcoală Postliceală sanitară)

.....................................................................................................

– Superioară de scurtă durată S.S.D. (colegii, facultate de asistenţă medicală generală, facultate de moaşe )

.....................................................................................................

– Superioară S. (facultate de asistenţă medicală generală, facultate de moaşe)

.....................................................................................................

I.4. Grad / Nivel experienţă

– Perioada iniţierii în vederea adaptării şi efectuării operaţiunilor generale şi specifice postului = 6 luni.

– Vechime în muncă: ............

I.5. Grad / Nivel de certificare şi autorizare

– Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat anual.

(O.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a moaşei şi asistentului medical)

......................................................................................................

– Asigurare Malpraxis

(Legea 95/2006, cap. V, art.656/1)

.....................................................................................................

 

I.6. Grad / Nivel al postului în structura unităţii

– Ierarhice: asistent şef, asistent şef unitate, director de îngrijiri medicale

– Coordonare: infirmieră, îngrijitoare, brancardier

– Funcţionale:

– cu personalul medical al unităţii din alte secţii,

– cu personalul desemnat din blocul alimentar, spălătorie, firma de curăţenie, firma de pază,

– cu personalul tehnic, administrativ,

– cu personalul medical din ambulatoriul de specialitate.

– De colaborare:

– cu personalul medical din secţie / compartiment,

– cu serviciul de imagistică, serviciul de explorări funcţionale, laborator, farmacie, anatomo–patologie,

– cu nucleul epidemiologic.

– De reprezentare:

– al secţiei / compartimentului în relaţia cu pacientul, familia sau reprezentantul legal al acestuia.

I.7. Grad / Nivel de educaţie medicală continuă / specializare:

– Specializare:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

– Programe de educaţie medicală continuă :

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

– Cursuri:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

– Manifestări ştiinţifice:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

...........................................................................................................

– Programe de educaţie permanentă:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

 

II. SCOPUL POSTULUI

 

II.1 Scop general :

Furnizarea serviciilor de îngrijiri de natură preventivă curativă, de recuperare şi eventual de reinserţie socio–profesională ale persoanei, familiei şi comunităţii prin exercitarea tuturor activităţilor titlului profesional de asistent medical generalist aliniate la principiul " îmbunătăţirii continue " .

 

II.2 Analiza şi importanţa postului :

Identifică şi validează elementul cheie în managementul resurselor umane reprezentat de fişa postului, fiecare activitate fiind bazată de aceasta.

Recomandă informaţii realiste în ceea ce priveşte responsabilităţile şi sarcinile de lucru, cerinţele privind postul.

Oferă justificări existenţei postului şi locului acestuia în organizaţie.

Identifică interrelaţiile dintre şefi şi subordonaţi precum şi conexiunile dintre posturi cu responsabilităţi corelate.

Oferă perspectiva schimbărilor ce intervin în responsabilităţile enunţate.

Identifică caracteristicile generale şi particulare ale responsabilităţilor ce îi revin ocupantului acestui post.

Identifică rezultatele aşteptate din activitatea desfăşurată.

Identifică relaţiile care se stabilesc între acel post şi celelalte posturi.

Recunoaşte responsabilităţile de etică  şi deontologie profesionale

Asumarea responsabilităţilor ce vizează calitatea muncii depuse.

 

III. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI

 

Responsabilităţile curente privind activitatea asistentului medical generalist vor fi stabilite la nivelul fiecare unităţi sanitare, potrivit fişei postului, ţinând cont de actele normative în vigoare, cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de unitate / instituţie în funcţie de specificul locului de munca.

 

1. Responsabilităţi generale

Cunoaşte structura şi organizarea activităţii din secţie / compartiment.

Respectă circuitele funcţionale din secţie / compartiment (în funcţie de specific) pentru:

– personal, medicamente, laborator;

– lenjerie, alimente, vizitatori.

Contribuie la stabilirea cadrului optim de lucru cu echipa medicală şi cu pacientul.

Cunoaşte complexitatea activităţii şi tehnicilor speciale de îngrijire ale pacientului în funcţie de necesităţi.

Recunoaşte gradul de autonomie în cadrul responsabilităţilor profesionale.

Cunoaşte criteriile de delimitare a manifestărilor, semnelor şi simptomelor pe termen scurt, mediu şi lung.

Cunoaşte manevrele medicale şi de colaborare medic – asistent medical.

Cunoaşte şi respectă:

–       O.U. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşei şi asistentului medical;

–       Codul de etica si deontologie al asistentilor medicali generalisti, maoselor si asistenţilor medicali din România;

–       Legea nr. 46/21 ian.2003 privind drepturile pacientului;

–       Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările survenite;

–       Legea nr. 19/2000 privind Asigurările Sociale;

–       Legea nr. 487/2002 privind bolnavii periculoşi;

–       Codul muncii – Legea 53/2003;

–       O.G. nr. 13/30.01.2003 în care se interzice complet fumatul în unităţile sanitare.

Recunoaşte şi îndeplineşte responsabilităţile profesionale în cazul utilizărilor tehnologiilor speciale cu menţiunea că în cazul în care există tehnologie în schimbare, aceste responsabilităţi vor fi schimbate.

Respectă regulamentul de ordine interioară precum şi normele de etică şi deontologie profesională.

Respectă normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare conform Ordinului M.S. nr. 261/2007

Respectă normele de securitate, protecţia muncii şi normele PSI.

Respectă secretul profesional confidenţialitatea informaţiei medicale.

Participă la programe de educaţie sanitară a populaţiei.

Participă la formarea practică a viitorilor asistenţi medicali.

Participă sub îndrumarea medicilor la cercetarea în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate (asistent medical generalist licenţiat – conf. OG 144/2008 art.6 litera f).

Participă alături de alte categorii profesionale la protejarea mediului ambiant.

Indiferent de persoană, loc sau situaţia în care se găseşte are obligaţia de a acorda primul ajutor medical în situaţii de urgentă, în limita competenţelor profesionale şi cheamă medicul.

 

2. Responsabilităţi la internarea, primirea şi externarea pacientului

 

Internarea

Internarea cazurilor de urgentă conform prevederilor in vigoare ale Ministerului Sănătăţii

Respectă modalităţile şi criteriile de internare in conformitate cu statutul şi tipul de asigurare.

Consimţământul informat al pacientului, familiei sau reprezentantului legal pentru internare (Legea 95/2006 cap. III, art. 649–651 Acordul pacientului informat).

Consemnarea refuzului pacientului pentru internare.

Informarea pacientului, familiei sau reprezentantului legal cu privire la regulamentul de ordine interioară afişat în unitate.

înregistrarea datelor de identitate şi completarea foii de observaţie pe tip de spitalizare continuă sau spitalizare de zi.

Solicitare de identificare pentru organele abilitate în cazul pacienţilor inconştienţi, fără acte, familie sau aparţinători.

Pregătirea pacienţilor pentru examinare sau eventuale prelevări de produse biologice şi patologice.

Aplicarea primelor măsuri terapeutice de mare urgenţă în caz de necesitate, în limita competenţelor profesionale.

Instituirea măsurilor de izolare în cazul pacienţilor suspicionaţi de boli infecto–contagioase.

                                            

Primirea

Pacienţii nu sunt aduşi direct în saloane.

Predarea efectelor pacientului, familiei sau la garderoba, pe baza de inventar (la nevoie cu deparazitarea şi dezinfectarea lor înainte de înmagazinare).

îmbăierea şi primirea lenjeriei de către pacient (nu se aplică îmbăierea pacienţilor aflaţi în stare de comă, şoc, colaps, hemoragii, insuficienţă circulatorie, etc.)

Dirijarea pacientului în secţie după caracterul afecţiunii (sugarii sunt internaţi împreuna cu mamele lor pentru a nu întrerupe alăptarea).

Instalarea pacientului într–un mediu şi climat ambiental optim de confort şi siguranţă.

 

Externarea

Pregătirea pacientului pentru externare/transfer conform protocolului secţiei /compartimentului pentru documente, efecte personale.

Anunţă pacientul şi aparţinătorii pentru externare.

Asigură însoţirea pacientul până la părăsirea secţiei/compartim. în caz de externare.

în caz de transfer al pacientului în alte secţii sau unităţi sanitare îl însoţeşte acordându–i îngrijirile necesare dacă starea acestuia necesită.

în caz de deces constatat de medic, organizează după două ore transportul acestuia în cadrul serviciului de prosectură, inventariază obiectele personale şi le predă asistentului şef sau aparţinătorilor.

 

3. Responsabilităţi în evaluarea diagnostică

Obţinerea consimţământului informat al pacientului, familiei sau reprezentantului legal pentru intervenţii conforme cu competentele profesionale.

Evaluarea stării pacientului, măsurarea, înregistrarea funcţiilor vitale.

Pregătirea psihică şi fizică a pacientului pentru examinare clinică, recoltarea produselor biologice şi patologice.

Organizarea mediului ambiant pentru examinare:

–       luminozitate,

–       temperatură,

–       intimitatea pacientului.

Pregătirea psihică şi fizică a pacientului pentru explorări paraclinice.

însoţirea pacientului la investigaţii în condiţii de securitate adaptate la starea acestuia.

Respectarea şi efectuarea protocoalelor/procedurilor, explorărilor paraclinice.

Consemnarea, etichetarea, conservarea (la nevoie) şi transportului probelor biologice şi patologice la laborator.

Respectarea protocoalelor/procedurilor  pentru tehnici speciale de investigaţie (testări biologice, substanţe de contrast, izotopi radioactivi).

Monitorizarea specifică şi acordarea îngrijirilor post–explorare.

înregistrarea rezultatelor conform competenţelor profesionale.

 

4. Responsabilităţi pentru îngrijirea curentă şi supravegherea pacientului

Identificarea problemelor de îngrijire curentă în funcţie de nevoi.

Stabilirea priorităţilor, elaborarea şi implementarea planului activităţilor de îngrijire ale pacientului conform rolului autonom şi delegat.

Asigură şi participă la îngrijiri generale pentru toaletă, schimbarea poziţiei în pat, dezbrăcarea şi îmbrăcarea, servirea la pat, schimbarea lenjeriei ori de cate ori este nevoie.

Monitorizarea, consemnarea şi raportarea valorilor funcţiilor vitale, vegetative ale pacientului (temperatura, puls, TA, respiraţie, diureza, scaun, vărsături, expectoraţie, greutate corporală, talie) în foaia de temperatură.

Supravegherea comportamentului pacientului.

Participarea la vizita si contravizita medicală şi notează recomandările făcute de către medic în caietul de vizita al secţiei / compartimentului cu privire la îngrijiri medicale.

Informarea medicului curant /medic de gardă despre modificarea stării pacientului ori de cate ori este nevoie.

Monitorizarea, consemnarea şi raportarea către medicul curant/de gardă, a apariţiei de manifestări patologice, reacţii secundare ale substanţei medicamentoase administrate.

 

5. Responsabilităţi pentru alimentaţia pacientului

Cunoaşte principiile generale ale hidratării şi alimentaţiei pacientului.

Cunoaşte obiectivele şi tipurile de regimuri dietetice.

Cunoaşte clasificarea regimurilor după compoziţie, consistenţă, temperatură, orar de administrare, acţiune asupra ph–ului, rezultate terapeutice şi reziduuri.

Cunoaşte necesarul alimentar şi instituie măsurile de ordin general pentru hidratare şi alimentare ,conform indicaţiilor.

Cunoaşte orarul şi distribuirea meselor, a alimentelor, în funcţie de starea generală şi particulară a pacientului (alimentare artificiala, pasivă, activă).

Efectuează bilanţul hidroelectrolitic.

Comunică modificările electrolitice medicului curant /medicului de gardă.

Educă pacientul şi familia în privinţa regimului alimentar prescris de medic (ex. restricţiile alimentare), obiectivele regimurilor dietetice si conduita  alimentară.

 

6. Responsabilităţi pentru activitatea terapeutică

în exercitarea responsabilităţilor pentru activitatea terapeutică asistentul medical generalist are obligaţia de a respecta conform competenţelor profesionale şi la indicaţia medicului protocolul / procedura impusă de starea pacientului / urgenţă medicală.

Efectuează tehnicile, procedurile medicale din activitatea terapeutică conform planului de tratament indicat de medic.

Obţine consimţământul informat al pacientului pentru modul de administrare, cantitatea, efectul scontat şi eventualele efecte secundare.

Respectă voinţa şi dreptul pacientului de a înceta sau refuza efectuarea tratamentului cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi anunţa medicul curant.

Respectă :

–       Precauţiunile universale

–       Principii de igienă în pregătirea şi administrarea substanţei medicamentoase

–       Managementul pentru deşeuri  potenţial contaminat / îndepărtarea materialelor tăietoare şi înţepătoare după utilizare, conform planului elaborat pentru fiecare secţie /compartiment

–       Metodologia de supraveghere şi control  a accidentelor cu expunere la produse biologice

–       Managementul cazului de accident prin expunere la sânge (expunere cutanată, expunere percutană, expunere a mucoaselor), pentru toate tipurile de administrare a medicamentelor, efectuarea perfuziilor, transfuziilor, efectuarea de pansamente, efectuarea cateterismului uretro–vezical, spălături, clisme, intubaţia gastroduodenală, dezobstrucţia căilor aeriene, intubaţia oronazotraheală, oxigenoterapie, secvenţa acţiunilor de resuscitare, cardio–respiratorie, plan de secvenţă intervenţii pre/postoperatorii.

Efectuează întreaga activitate terapeutică în condiţii de igienă, asepsie, dezinfecţie, sterilizare ,cu menţinerea măsurilor de prevenire, supraveghere şi control al infecţiilor intraspitaliceşti şi nosocomiale.

Poartă echipament de protecţie prevăzut de fiecare secţie/compartiment /unitate sanitară, care va fi schimbat ori de cate ori va fi nevoie.

Cunoaşte si respectă pentru administrarea substanţei medicamentoase:

–       modul de administrare prescris de medic

–       dozajul

–       orarul

–       ordinea de administrare

–       incompatibilitatea şi interacţiunile dintre substanţele medicamentoase

–       timpii de execuţie

–       frecvenţa de administrare

–       contraindicaţiile

–       efectele secundare

–       eficienţa administrării

Monitorizează şi comunică medicului simptomele şi starea pacientului post–administrare substanţă medicamentoasă.

Efectuează intervenţiile recomandate de medic în cazul apariţiei eventualelor reacţii secundare.

Consemnează în raportul de predare/primire a activităţii planul de îngrijire şi tratament efectuat în timpul serviciului, eventualele modificări în starea pacientului, parametrii funcţiilor vitale şi orice alt eveniment petrecut în secţie /compartiment.

Poartă responsabilitatea calităţii actului medical efectuat.

Educă pacientul şi aparţinătorii pentru respectarea conduitei terapeutice, efectuarea investigaţiilor clinice şi paraclinice, a regimului igieno–dietetic, cunoaşterea afecţiunii, respectarea controalelor periodice.

Desfăşoară activităţi şi programe de educaţie pentru sănătate, consiliere şi demonstraţii practice pacienţilor şi aparţinătorilor ( exemplu : administrare de insulina, betaferon, anticoagulante, monitorizarea valorilor glicemiei prin sânge capilar, etc.).

 

7. Responsabilităţi privind normele de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale conform atribuţiilor regl. Ordinului M.S. nr.916/2006

 

Implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor.

Se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată perioada internării pacienţilor.

Menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon.

Monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării.

Informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa.

Iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil.

Limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare.

Menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului.

Identifică infecţiile nosocomiale, pe care le raportează medicului curant şi serviciului epidemiologic.

Investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant.

Participă la pregătirea personalului.

Participă la investigarea epidemiilor.

Asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul.

 

8. Responsabilităţi administrative

Standardele la nivelul responsabilităţilor de acest profil constituie suport pentru celelalte activităţi.

Asigura măsurile de securitate şi intervenţie ale secţiei pentru evitarea oricăror incidente, accidente: aparatură şi utilaje medicale, utilaje electrice, sursele de gaz metan, sursele de oxigen, substanţele dezinfectante, incendii şi calamităţi naturale.

Răspunde de evidenţa, consemnarea şi păstrarea rezultatelor, investigaţiilor în foaia de observaţie a pacientului.

Răspunde de corectitudinea datelor pe care le înregistrează în foaia de obsevaţie a pacientului, raport de serviciu sau în alte documente.

Răspunde de predarea /preluarea substanţelor medicamentoase scrise pe condică prin distribuirea integrală conform prescripţiei.

Răspunde de completarea fişei de decont a substanţelor medicamentoase, iar în cazul celor rămase, nedistribuite ( refuz pacient, deces ), anunţă medicul pentru redistribuire consemnată la alt pacient, aparat de urgenţă sau farmacie.

Răspunde de materialele sanitare şi materialele consumabile prin utilizare judicioasă consemnată în registrul de evidenţă, aparatul de urgenţă, atunci când este cazul şi în fişa de decont.

Asigură şi răspunde de păstrarea şi utilizarea instrumentarului a aparaturii din dotare, a inventarului moale şi mobilierului existent.

Supraveghează şi controlează ordinea şi curăţenia din sectorul unde îşi desfăşoară activitatea.

Sesizează apariţia defecţiunilor apărute la instalaţiile sanitare, electrice, de gaz, termice de oxigen în vederea remedierilor.

Participă şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în Ordinul MSP nr.219/2002 privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală pentru colectare, ambalare, etichetare şi transport la punctul de colectare.

Supraveghează şi controlează modul de desfăşurare a vizitei aparţinătorilor conform regulamentului de ordine interioară.

Supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine.

Pregăteşte instrumentarul, materialele şi echipamentul necesar tipului de intervenţii şi ajută medicul specialist.

Efectuează şi comunică evidenţa zilnică a pacienţilor.

IV. MENŢIUNI SPECIALE

 

Participă la procesul educaţional al viitorilor asistenţi medicali în cadrul stagiilor de instruire practică.

Participă şi /sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate sub conducerea şi supravegherea medicului.

Menţine gradul instruirilor, calificărilor şi autorizărilor conform criteriilor de competenţă şi calificare profesională pentru realizarea obiectivelor calităţii.

Prezintă calităţi, deprinderi, aptitudini şi abilităţi pentru:

–       instituirea actului decizional propriu

–       manualitate şi responsabilitate

–       analiza, clasificarea şi înregistrarea manifestărilor funcţionale, reacţiilor şi progreselor pacientului

–       instituirea relaţiilor terapeutice cu pacientul

–       comunicare eficientă prin participare, ascultare, abilitate de a accepta şi respect

–       discreţie, corectitudine, compasiune

–       adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare distributivă (spirit de observaţie)

–       valorizarea şi menţinerea competenţelor

–       informarea, participarea, evaluarea performanţei

–       capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit

–       capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă

–       solidaritate profesională

–       reafirmarea obiectivelor pentru proiecte, planuri strategice, servicii noi.

–       susţinerea calităţii totale în actul de îngrijire şi tratament al pacienţilor.

V. TERMENI ŞI CONDIŢII

 

încheierea contractului individual de muncă.

Condiţii privind sănătatea şi securitatea în muncă potrivit Legii nr.319/2006.

Salarizarea şi alte drepturi salariale.

Timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Protecţia socială a salariaţilor membrii ai sindicatului.

Formarea profesională.

Normative de personal.